Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257

Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

(ΦΕΚ Β 1118/22.3.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (A’ 214).

2. Το άρθρο πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A’ 76).

3. Τον ν. 3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις (Α’ 31).

4. Τον ν. 4238/2014 για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (Α’38).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (A’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

11. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494/28.10.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’3096).

12. Το υπ’ αρ. 20/08.04.2020 έγγραφο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) αναφορικά με το κόστος διαχείρισης ασθενών με COVID-19.

13. Την υπ’ αρ. 1464 απόφαση της υπ’ αρ. 722ης/ 06-11-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

14. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 73549/17-11-2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)» (Β’ 5098).

15. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της 286ης/8.3.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας του Κε.Σ.Υ.

16. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), σε συνέχεια της παράτασης ισχύος του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 έως την 31.5.2021, σύμφωνα με το άρθρο 484 του ν.4781/2020 (Α’31).

17. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 16701/16-03-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το οποίο προκύπτει ότι με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκύπτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την οποία έχει ήδη επιχορηγηθεί με 30 εκατ. € από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (απόφαση υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.20397/24.03.2020-ΑΔΑ ΨΥ9Δ465ΦΥΟ-ΥΤΠ). Σε περίπτωση αυξημένων αναγκών θα υπάρξει ισόποση επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα από τον κωδικό 1023711-Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Τις έκτακτες συνθήκες υγειονομικής κρίσης που διαμορφώνονται στη χώρα εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασυμπτω-ματικών, θετικών στον COVID-19 ασθενών

1. Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρό-χων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), κλινών για τη νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον ιό COVID-19, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται για τα ως άνω περιστατικά με το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), και εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής της πρότασης εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους.

3. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, καθώς και η ένταξή τους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το ΕΚΑΒ.

4. Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύ-νανται να τίθενται τα ιδιωτικά ασθενοφόρα των ιδιωτών παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους στο Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.

Άρθρο 2

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών) για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), όπως ισχύει.

2. Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κ.Ε.Ν. από την ομάδα διαγνώσεων νόσων και Κ.Ε.Ν. του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και επιπλοκές (αναπνευστικές, καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19 ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών κλειστής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδικά, σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων και ανάλογα με τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς και τις επιπλοκές του, είναι επιδεκτικοί εφαρμογής οι ακόλουθοι κωδικοί ΚΕΝ: Α22Μβ Λοιμώξεις / φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές ή του Α22Μα Λοιμώξεις / φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις.

3. Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω Κ.Ε.Ν. εξειδικεύεται σύμφωνα με τα πραγματικά κλινικά δεδομένα του ασθενή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου – κλινική.

4. Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περιστατικών πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

5. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των ΚΑΑ-ΚΝ (π.δ. 187/2005, Α’ 231), προσαυξημένο κατά 30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χωρίς εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης). Στην αποζημίωση των 30 ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία χορηγούνται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

6. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κ.Α.Α. αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους.

7. Τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 3

Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια – κλινικές

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.

Άρθρο 4

Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια κλινικές

1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.

2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ. που διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται, ως εξής: α. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, εν είδει εύλογης αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα (70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018). β. Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.

3. Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης Μ.Ε.Θ. ορίζονται τα κάτωθι: α) Ιατρικές Πράξεις – Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση). β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: i. Αντινεοπλασματι-κά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας. ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθρο-ποιητίνη, G-CSF κ.ά.). iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα. ν. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. vi. Συστηματικά δρώντες, ανοσοτροπο-ποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Παρεντερικά κορτικοειδή. viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. ϊχ.Υποκατάστατου επιφα-νειοδραστικού παράγοντα. χ. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλάσματος. xi. Φάρμακα της παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. xii. Παρεντερική διατροφή. xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.

4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του ΚΕΝ (Β’ 3096/2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση αυτού στα ΚΕΝ και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του ΚΕΝ συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, τότε αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.

5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και Μ.Ε.Θ. ιδιωτικών κλινικών ορίζεται το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών Μ.Ε.Θ., καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.

6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων – κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και Μ.Ε.Θ. που θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018) και οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Άρθρο 5

Αποζημίωση υπηρεσιών αποθεραπείας-αποκατάστασης σε άτομα μετά από νόσηση με COVID-19

1. H αποζημίωση των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. για υπηρεσίες αποθε-ραπείας-αποκατάστασης σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID 19, ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231). Προκει-μένου ο ασθενής να παραπεμφθεί στα παραπάνω κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID 19 και να έχει λάβει γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.

2. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της αποθεραπείας – αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και το είδος της θεραπείας. Ο αρχικός χρόνος νοσηλείας σε Κ.Α.Α.-Κ.Ν. ορίζεται έως 30 ημέρες σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής του θεράποντος ιατρού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες το χρόνο.

3. Τα ιδιωτικά Κ.Α.Α. – Κ.Ν. που έχουν διαθέσει κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών με COVID- 19, δύνανται, για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται από την έγγραφη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν έγγραφης τροποποίησης αυτής από τον ίδιο, να παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης και σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, εφόσον διαθέτουν διακριτούς χώρους.

Άρθρο 6

Δαπάνες

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται μέσω των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058, Ειδ. Φ. 1023-711-0000000, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στην οποία εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση, που χορηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αρ. 2/10729/26-2-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 31-5-2021, η δε προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.20397/24-03-2020, ΑΔΑ: ΨΥ9Δ465ΦΥΟ-ΥΤΠ) ύψους τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 €) και σε περίπτωση που δεν επαρκέσουν οι πιστώσεις θα καλυφθούν από επιπρόσθετη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας λόγω COVID-19 από τον κωδικό 1023711 – Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη.

2. Οι όροι ένταξης των ασθενών στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας υλοποιούνται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.

3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

4. Οι εν λόγω αμοιβές και δαπάνες που καταβάλλονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας είναι ακατάσχετες.

5. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των ως άνω δαπανών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται σε ποσοστό 100%.

6. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της για όλες τις δαπάνες που θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ, μετά την δημοσίευση του παρόντος, ανεξαρτήτως του χρόνου παροχής των υπηρεσιών και έως και την 31.05.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών   Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πηγή