Προγράμματα – Προσκλήσεις

Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική σλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Εκπόνηση μελέτης Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που αφορά στη γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπηρεσίες Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 9/3/2018 έως 31/5/2018

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός

€ 150.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή