Προγράμματα – Προσκλήσεις

Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ολιστική παρέμβαση σχεδιασμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, πρόβλεψης και διαχείρισης επιπτώσεων σε τομείς διαγνωσμένης επικινδυνότητας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ειδικότερα στη θαλάσσια σεισμική δραστηριότητα και τη θαλάσσια μόλυνση/ ρύπανση. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης αφορούν την έρευνα, χαρτογράφηση, παρακολούθηση θαλάσσιων γεωλογικών, περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών κινδύνων και ανάπτυξη επιχειρησιακών συστημάτων και εργαλείων για την εκτίμηση, διαχείριση και μείωση της επικινδυνότητας. Προώθηση διεθνών συνεργασιών στο πλαίσιο της Μακρο-Περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο )
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ με αρμοδιότητα)
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – ΕΔ ΕΣΠΑ, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Περιφέρεια & Δήμοι Ιονίων Νήσων)

Περίοδος υποβολής

από 7/12/2020 έως 26/2/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Στο σύνολο των παρεμβάσεων και ιδιαίτερα σε επιμέρους δράσεις όπως π.χ. εκπόνηση ειδικών Σχεδίων Δράσης …

Τι χρηματοδοτείται

 • Περιβαλλοντική αποτύπωση, παρακολούθηση και εκτίμηση τρωτότητας και ευαισθησίας παράκτιας ζώνης και λιμνοθαλασσών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 • Έρευνα και χαρτογράφηση θαλάσσιων γεωλογικών κινδύνων

 • Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήματος και εργαλείων διαχείρισης και αντιμετώπισης επικινδυνότητας
 • Ανάπτυξη σεναρίων διασποράς πετρελαιοκηλίδας
 • Προμήθεια και λειτουργία ειδικού εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή