Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ αποτελεί κοινό στόχο των χωρών της ΕΕ. Στρατηγική προτεραιότητα και στη χώρα μας αποτελεί η ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς, με σκοπό την προσέλκυση εκπαιδευομένων που συνειδητά επιλέγουν τον συγκεκριμένο δρόμο επαγγελματικής ανέλιξης και ταυτόχρονα την μετατόπιση της κοινής γνώμης για την αξία και τη συμβολή της ΕΕΚ στην κοινωνία συνολικά. Είναι βέβαιο ότι με βάση και την ευρωπαϊκή εμπειρία

Σκοπός είναι οι συντονισμένες παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και τη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) θα συνδεθούν άμεσα με την αύξηση της παραγωγικότητας καιτης οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας και κυρίως των νέων.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Περίοδος υποβολής

από 5/3/2021 έως 10/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 2.050.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή