Η ΕΕ λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να εφαρμόσει τη στρατηγική της σχετικά με τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική, από πλευράς πόρων, οικονομία.

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων (EuGB).

Elisabeth Svantesson, Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας

Το νέο πρότυπο που καθορίζουμε θα είναι χρήσιμο τόσο για τους εκδότες όσο και για τους επενδυτές πράσινων ομολόγων. Οι εκδότες θα μπορούν να αποδεικνύουν ότι χρηματοδοτούν νόμιμα πράσινα έργα που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση της ΕΕ. Και οι επενδυτές που αγοράζουν τα ομόλογα θα μπορούν ευκολότερα να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να είναι σίγουροι ότι οι επενδύσεις τους είναι βιώσιμες, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που ενέχει η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας.

Ο κανονισμός θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για τους εκδότες ομολόγων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ονομασία «ευρωπαϊκό πράσινο ομόλογο» ή «EuGB» για τα περιβαλλοντικά βιώσιμα ομόλογά τους που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση της ΕΕ και διατίθενται σε επενδυτές παγκοσμίως. Θεσπίζει επίσης σύστημα καταχώρισης και εποπτικό πλαίσιο για τους εξωτερικούς αξιολογητές των ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων. Για να προληφθεί η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας στην αγορά πράσινων ομολόγων εν γένει, ο κανονισμός προβλέπει επίσης ορισμένες απαιτήσεις εθελοντικής δημοσιοποίησης για άλλα περιβαλλοντικά βιώσιμα ομόλογα και ομόλογα συνδεόμενα με τη βιωσιμότητα που εκδίδονται στην ΕΕ.

Τα περιβαλλοντικά βιώσιμα ομόλογα είναι ένα από τα κύρια μέσα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που σχετίζονται με πράσινες τεχνολογίες, με ενεργειακή αποδοτικότητα και αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς και με βιώσιμες υποδομές μεταφορών και ερευνητικές υποδομές.

Σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία, όλα τα έσοδα των EuGB θα πρέπει να επενδύονται σε οικονομικές δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί τομείς καλύπτονται ήδη από αυτήν. Για τους τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από την ταξινόμηση της ΕΕ και για ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες, θα υπάρχει περιθώριο ευελιξίας 15 %. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η χρηστικότητα του ευρωπαϊκού προτύπου πράσινων ομολόγων από την αρχή της ύπαρξής του. Η χρήση και η αναγκαιότητα αυτού του περιθωρίου ευελιξίας θα επαναξιολογηθεί καθώς προχωρεί η μετάβαση της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα και με βάση τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ελκυστικών και πράσινων επενδυτικών ευκαιριών που αναμένεται να είναι διαθέσιμες τα προσεχή έτη.

Όσον αφορά την εποπτεία, οι εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής οι οποίες έχουν οριστεί (σύμφωνα με τον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο) εποπτεύουν τη συμμόρφωση των εκδοτών με τις υποχρεώσεις τους βάσει του νέου προτύπου.

Η συμφωνία είναι προσωρινή, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για να οριστικοποιηθεί, πρέπει να εγκριθεί από αμφότερα τα θεσμικά όργανα. Θα τεθεί σε εφαρμογή 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της.

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων στις 6 Ιουλίου 2021. Σκοπός της πρότασης EuGB είναι να ρυθμιστεί η χρήση της ονομασίας «ευρωπαϊκό πράσινο ομόλογο» ή «EuGB» για τα ομόλογα που επιδιώκουν περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους. Η πρόταση αποσκοπεί, αφενός, στη θέσπιση συστήματος για την καταχώριση και την εποπτεία των οντοτήτων που ενεργούν ως εξωτερικοί αξιολογητές για τα EuGB και, αφετέρου, στη ρύθμιση της εποπτείας των εκδοτών EuGB.

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με την πρόταση στις 13 Απριλίου 2022. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 12 Ιουλίου 2022 και ολοκληρώθηκαν με την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα.

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα (δελτίο Τύπου, 13 Απριλίου 2022)
Χρηματοδότηση της κλιματικής μετάβασης (γενικές πληροφορίες)

Πηγή