Νέα τροπολογία κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου στη Βουλή με την οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 55 του ν.4339/2015) αναφορικά με την απασχόληση σε άλλο μέσο ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, των δημοσιογράφων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε.

Συγκεκριμένα, αφαιρείται από την πρόβλεψη του νόμου η αναφορά στο όργανο που χορηγεί την άδεια παράλληλης απασχόλησης του προαναφερόμενου προσωπικού και στο εξής καθορίζεται με υ.α. η διαδικασία και το όργανο που χορηγεί την εν λόγω άδεια.

2. Επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2023, η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων του άρθρου 22Γ του ν.4172/2013 [Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.)].

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι η εν λόγω διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το φορολογικό έτος 2023 (το ίδιο ποσοστό ισχύει για το φορολογικό έτος 2022), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

3.Εξαιρούνται εκ νέου και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων.

4.Τροποποιείται το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019), αναφορικά με το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και μεταξύ άλλων: α. Επανακαθορίζονται τα όρια της επιβαλλόμενης, για τον υπαίτιο τέλεσης του ανωτέρω αδικήματος, ποινής φυλάκισης.

β.Καταργούνται οι ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση και χρηματική ποινή), που επιβάλλονται στον υπαίτιο διασποράς ψευδών ειδήσεων εάν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου ή μέσω διαδικτύου.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    

Άρθρο 1: Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) ώστε τα κριτήρια, η διαδικασία και το όργανο χορήγησης της άδειας για την παράλληλη απασχόληση των δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Σε αντίθεση με την ισχύουσα ρύθμιση, η προτεινόμενη ρύθμιση διατηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως η μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, επιφυλάσσοντας, ωστόσο, στον αρμόδιο Υπουργό τη δυνατότητα να καθορίσει την κατάλληλη διαδικασία και το όργανο χορήγησης της άδειας.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2023 η έκπτωση διαφημιστικών δαπανών των επιχειρήσεων, λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και οι λοιπές οικονομικές επιπτώσεις διεθνών εξελίξεων.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επεκτείνεται μέχρι τις 31.12.2023, η αναστολή της επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, που είχε χορηγηθεί μέχρι τις 31.12.2022 με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α’27), στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Άρθρο 4: Η τροποποίηση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019, (Α’ 96)] κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου, να απαλειφθεί η χρήση της αποδεικτικά δυσχερούς και μη ευχερώς αξιολογούμενης έννοιας της ικανότητας πρόκλησης ανησυχίας ή φόβου στους πολίτες και του «κλονισμού της εμπιστοσύνης του κοινού», ως επακόλουθου της διασποράς της ψευδούς είδησης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση το αδίκημα του άρθρου 191 ΠΚ προσδιορίζεται ως αδίκημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, καθώς απαιτείται ως προϋπόθεση για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης η πρόκληση φόβου ως αποτελέσματος σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στα πεδία της εθνικής οικονομίας, της αμυντικής ικανότητας της χώρας και της δημόσιας υγείας.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Άρθρο 1: Κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση της ισχύουσας ρύθμισης ως προς τις προϋποθέσεις παράλληλης απασχόλησης των δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καιτου Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 2: Η μειωμένη κατανάλωση στην αγορά, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και, κατ’ επέκταση, η μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, επιβάλλουν την επέκταση της ισχύος του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (ΑΊ67) και στο φορολογικό έτος 2023.

Άρθρο 3: Επεκτείνεται η αναστολή της επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, με σκοπό την ενθάρρυνση της προβολής διαφημίσεων σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Άρθρο 4: Η χρήση της αποδεικτικά δυσχερούς και μη ευχερώς αξιολογούμενης έννοιας της ικανότητας πρόκλησης ανησυχίας ή φόβου στους πολίτες και του «κλονισμού της εμπιστοσύνης του κοινού», ως επακόλουθου της διασποράς της ψευδούς είδησης, προκαλούσε δυσχέρειες ως προς την εφαρμογή και την ερμηνεία της ρύθμισης.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

    

Άρθρο 1: Στους δημοσιογράφους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καιτου Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 2: Αφορά στις επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες στο φορολογικό έτος 2023.

Άρθρο 3: Αφορά στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

Άρθρο 4: Στα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και εμμέσως στο σύνολο του πληθυσμού.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.-Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου του 55 ν. 4339/2015

Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται με τη διεύρυνση του αντικειμένου της υπουργικής απόφασης ως προς τη διαδικασία και το όργανο που χορηγεί την άδεια του πρώτου εδαφίου, γ) διαγράφονται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ol δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ), καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορούν κατόπιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Τα κριτήρια, η διαδικασία και το όργανο χορήγησης της άδειας του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται με απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της ΓΓΕΕ. Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. ως ανταποκριτών στο εξωτερικό, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση έργου.».

Άρθρο 2

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023 – Τροποποίηση άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιούνται α) ο τίτλος και β) το πρώτο εδάφιο σε τρία σημεία, με την προσθήκη της αναφοράς στο έτος 2023, ως προς την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης και το άρθρο 22Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22Γ
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση διά των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(ί) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και

(Η) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (ί) προϋπόθεση πληρούται, εφόσον το ύφος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 3

Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης – Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010

Η παρ. 12Α του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 (Α’ 65) τροποποιείται ως προς την παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023 και η παρ. 12Α διαμορφώνεται ως εξής:

«12Α. Η ρύθμιση της παρ. 12 δεν καταλαμβάνει τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023».

Άρθρο 4
Διασπορά ψευδών ειδήσεων -Τροποποίηση άρθρου 191 ΠΚ

Στο άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019, (Α’ 96)] α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, β) καταργείται το δεύτερο εδάφιο, γ) στο τρίτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή με χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή εκδότης του μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις του παρόντος.».

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πηγή