Προγράμματα – Προσκλήσεις

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ

Στην κατεύθυνση της στρατηγικής για την αναβάθμιση της ΕΕΚ είναι αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην υποστήριξη των ΕΠΑΛ και στην κατάρτιση των σπουδαστών των ΙΕΚ για την επίτευξη της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και της αναβάθμισης ποιότητας της ΕΕΚ. Η επιμόρφωση στοχεύει στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητάς τους, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι μέσω των επιστημονικών τους φορέων
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Πανεπιστήμια μέσω των οικείων ΕΛΚΕ μεμονωμένα ή με δυνατότητα σύμπραξης

Περίοδος υποβολής

από 29/7/2021 έως 29/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή