Προγράμματα – Προσκλήσεις

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Έχει λήξει

Για την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Ο ΕΦΕΠΑΕ, ως δικαιούχος θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των αιτούμενων πόρων (της Δράσης “Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους
εστίασης”) στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης της Δράσης. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και υλοποίηση της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης και της τήρησης του ανώτατου ορίου του εφαρμοζόμενου κανονισμού (1407/2013). Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, ο Δικαιούχος:

  • διασφαλίζει ότι το Πληροφοριακό Σύστημα διαθέτει έγκαιρα όλες τις κρίσιμες ενέργειες για την υποβολή, αξιολόγηση, διαχείριση, πληρωμή κ.ο.κ. των ωφελούμενων
  • εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων και καταβολής της επιχορήγησης, επιβεβαιώνοντας την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων από τους λήπτες της ενίσχυσης
  • παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας δράσης
  • τηρεί λεπτομερή αρχεία, για 10 έτη, όσον αφορά στη χορήγηση ενισχύσεων
  • τηρεί, ενημερώνει και εφαρμόζει το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), κατάλληλα και πλήρως, για κάθε ωφελούμενο
  • προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «Δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΦΕΠΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 8/12/2020 έως 18/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ

801 11 36300, 210 7450800-1

Φαξ

210 7473666

Χρήστος Καρακάσης

213 1503761

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή