Τα νέα του ΕΣΠΑ

Εφαρμογή των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών

20/11/2020

Με στόχο την αποσαφήνιση της συνεισφοράς των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και την παροχή πληροφοριών από την εφαρμογή τους, συντάχθηκε το ανεπίσημο έγγραφο με τίτλο: “Ευρωπαϊκές Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές – Εργαστήρια για μια νέα Ευρώπη”. Το εγκεκριμένο ανεπίσημο έγγραφο παραθέτει τις προσωπικές απόψεις των κύριων εμπλεκόμενων στις τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και συνοδεύεται από μια συνοπτική αναφορά/ ενημέρωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο: “Εφαρμογή των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών”.

Παρόλο που η κάθε μία από τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι μοναδική, σε σχέση με τις χώρες που εμπλέκει και το πεδίο εφαρμογής των πολιτικών της, όλες οι στρατηγικές μοιράζονται τον ίδιο κοινό στόχο: να διασφαλίσουν μια συντονισμένη προσέγγιση για τα θέματα που αντιμετωπίζονται καλύτερα από κοινού. Με βάση την επιτυχία της πρωτοποριακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, αυτή η μορφή συνεργασίας ενσωματώνεται έκτοτε στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, με τέσσερις ισχύουσες στρατηγικές, που καλύπτουν συνολικά 19 κράτη-μέλη και 8 τρίτες χώρες.

Κάθε δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των στρατηγικών, πιο πρόσφατα το 2019. Με τις απόψεις των εμπλεκόμενων και άλλων φορέων, που βοηθούν στην δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας, είναι δυνατό να εντοπιστούν ορισμένες προκλήσεις κοινές για όλες τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές σε τομείς όπως η διακυβέρνηση, η χρηματοδότηση, η πολιτική δέσμευση και η ανάγκη των στρατηγικών να προσανατολιστούν περισσότερο στα αποτελέσματα. Αυτό, με τη σειρά του, βοήθησε στην εστίαση των συζητήσεων στον μελλοντικό ρόλο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Εδώ και λίγο καιρό, τους πρόσφατους μήνες η ιδέα μιας πέμπτης μακροπεριφερειακής στρατηγικής επανεμφανίζεται, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη για την αρχιτεκτονική της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020, η μελλοντική θέση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να είναι το βασικό ζήτημα των προσεχών μηνών για όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο έχει λάβει ενεργά μέρος σε αυτή τη συζήτηση μέσω της συμμετοχής σε τριμερείς διαλόγους σχετικά με το πακέτο Πολιτικής Συνοχής και το ψήφισμα του 2018 για την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Η τρέχουσα κροατική Προεδρία της ΕΕ, έχει δεσμευτεί να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητάς των στρατηγικών με την πολιτική συνοχής, ως μέρος του προγράμματος της, συμβάλλοντας στη διατήρηση του ζητήματος ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν, από το αποτέλεσμα των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), οι οποίες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές αλλά και για τη μελλοντική μορφή της πολιτικής συνοχής γενικότερα.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2020

Πηγή