Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022 Κ.Υ.Α. (Β 5800) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Πηγή