Αθήνα, 26/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2156/26.07.2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Παυλίδης
Τηλέφωνο: 210 6987 406
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 «Κατάργηση της Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης – Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 2960/2001– Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις» του νόμου 4818/2021 (ΦΕΚ 124/Α’) του Υπουργείου Οικονομικών.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4818/2021 (ΦΕΚ 124/Α’) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την παρ. 1, αντικαθίσταται η παρ. 4, του άρθρου 126 του ν.2960/2001, με την απαλοιφή του δεύτερου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η αρ. Δ.ΟΡΓ.Β 1157701 ΕΞ 2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, περί σύστασης της Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παρ. 5 του άρθρου 126, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν.2960/2001. Κατά τα λοιπά το πρώτο εδάφιο, της ως άνω παρ. 4, αναφορικά με την εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζονται τα απαραίτητα ή πρόσφορα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή του κυλινδρισμού του κινητήρα των επιβατικών αυτοκινήτων, δικαιολογητικά στοιχεία, καθώς και η αναγκαία διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ν.2960/2001, εξακολουθεί να ισχύει.

Με την διάταξη της παρ. 2 καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001, σχετικά με την προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 126, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας.

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι 30.9.2021, οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούμενων διατάξεων, ήτοι οι υπ’ αρ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017/21-12-2017 (Β’ 4700) και Δ.ΟΡΓ.Β 1157701 ΕΞ 2017 (ΑΔΑ: ΨΤΨΔ46ΜΠ3Ζ-4ΝΔ) Αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων υπολογισμού του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, κατ’ εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και του άρθρου 49 του ν.4797/2021 (Α’ 66). 

Τέλος η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4818/2021, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου, αρχίζει από 1.7.2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή