Αθήνα, 28/7/2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2158/28.7.2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’, Δ’
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Σ.Κουλούρης,
Χ. Χατζηαναστασίου,
Χρ. Μπιλανάκος /
Μ. Τερζάκη
Τηλέφωνα: 210-6987421,
210-7259326,
210-6987433/435
E-Mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. Πρωτ. Α. 1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω Α.1146/24.06.2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2853, Τεύχος Β’και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ψ7Ν946ΜΠ3Ζ-ΚΩ6, διευκρινίζοντας επί των ειδικότερων άρθρων της τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 «Πεδίο εφαρμογής»

Με την κοινοποιούμενη απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’265), κατά την διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, των υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.

Επιπλέον, με την κοινοποιούμενη απόφαση ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της απόφασης η 1η Ιανουαρίου 2022, καθώς με την παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4758/2020 (Α’242) προβλέφθηκε η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 112Α του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ. Συνεπώς, από την 01-01-2022 για την εξαγωγή των ενεργειακών προϊόντων της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» με ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή των προϊόντων αυτών.

Άρθρο 2 «Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου»

Σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 55 του « Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», που διακινούν προϊόντα των περ. α) έως και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ως άνω νόμου (ήτοι: βενζίνες, πετρέλαια ή κηροζίνες) για εξαγωγή σε τρίτες χώρες με βυτιοφόρα οχήματα, οφείλουν να μεριμνούν ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001.

Ειδικότερα, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές κατά την υπαγωγή των ανωτέρω προϊόντων στο καθεστώς της εξαγωγής, έχουν την ευθύνη:

Ι. Σφράγισης των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης, με εταιρικές σφραγίδες, ανεξαρτήτως αποτελέσματος από το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου στο Τελωνείο εξαγωγής.

Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης από τη φορολογική αποθήκη, είτε του διυλιστηρίου είτε της εταιρείας εμπορίας, μεριμνούν για τη σφράγιση με εταιρικές σφραγίδες όλων των διαμερισμάτων και των κατάλληλων σημείων του βυτιοφόρου ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών κατά τη διακίνηση από το Τελωνείο εξαγωγής στο Τελωνείο εξόδου.

Η παρ. 2 αναφέρεται στα σημεία σφράγισης των βυτιοφόρων και στα χαρακτηριστικά των εταιρικών σφραγίδων (μοναδικότητα, αρίθμηση, ιχνηλασία) ώστε η εταιρική σφράγιση να αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα κατά την εξαγωγή των ως άνω ενεργειακών προϊόντων προκειμένου για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της μεταφερόμενης ποσότητας. Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη αποτελεί αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 96 της με αριθ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’2983).

Επιπλέον με την παρ. 3 ορίζεται ότι αναγράφονται επί των παραστατικών διακίνησης ή των τιμολογίων πώλησης όπως και επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής που συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι το Τελωνείο εξόδου οι αναγνωριστικοί αριθμοί των σφραγίδων, καθώς και το συνολικό πλήθος των σφραγίδων που έχουν τεθεί επί του βυτιοφόρου προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος επαλήθευσης των στοιχείων τους από το Τελωνείο εξόδου

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου κατά την αποδοχή του παραστατικού εξαγωγής από το Τελωνείο εξαγωγής υποδεικνύεται από το Υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis) του ICISnet «φυσικός έλεγχος», το τελωνείο εξαγωγής προβαίνει στο φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων αφαιρώντας τις εταιρικές σφραγίδες τις οποίες αντικαθιστά με τελωνειακές σφραγίδες με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

ΙΙ. Ογκομέτρησης των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης

Με την περ. β) της παρ. 1 θεσπίζεται υποχρέωση αναφορικά με την ογκομέτρηση των βυτιοφόρων που διενεργούν εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α’ 66).

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας, που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15ο C σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm) με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Ο ογκομετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και αποτελεί παράρτημα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκομέτρησης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές.

Επίσης, παράλληλα με την ογκομέτρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται με τουλάχιστον μία (1) φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm), η οποία διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως άνω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.

ΙΙΙ. Ύπαρξης πιστοποιητικού καταλληλότητας και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. των βυτιοφόρων οχημάτων που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης

Με την περ. γ) της παρ. 1 ορίζεται ότι τα βυτιοφόρα που διενεργούν εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της απόφασης διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. σύμφωνα με την αριθ. Τ.4006/68/Β0019/21-08-2008 (Β’1764) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 5 η μη τήρηση των ανωτέρω (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) υποχρεώσεων συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001 και επισύρει τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 112Α του ίδιου νόμου σε βάρος των εγκεκριμένων αποθηκευτών για τις ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 112Α του ν.2960/2001, η 01-01-2022 βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4758/2020 (Α’242).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή