Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1120/2022 σχετικά με τη μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021, έως την 02/09/2022, λόγω τεχνικής αδυναμίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής τους από 29/08/2022 έως 30/08/2022.

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά :

1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, και δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έως την 30.08.2022, δύνανται να υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 και να καταβάλλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου που προκύπτει από αυτή, μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του ν. 4174/2013.
Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 από την 31η Αυγούστου 2022 μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, για τον φόρο που θα προκύψει από την δήλωση αυτή.

Επισημαίνεται ότι οι καταβολές του φόρου κατά την 1η και 2η Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή μέσω συστήματος πληρωμών IRIS.

2. Η παρούσα ισχύει από την 30η Αυγούστου 2022.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή