Το κριτήριο για να κριθεί εάν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας είναι δίκαιο ή όχι πρέπει να διευρυνθεί – Οι χώρες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τη μαύρη λίστα εάν κάνουν συμβολικές τροποποιήσεις μόνο – Μια πολιτική φορολογικού συντελεστή 0% θα πρέπει αυτόματα να οδηγεί στην καταχώριση στη μαύρη λίστα – Ο κατάλογος πρέπει να επισημοποιηθεί μέσω ενός νομικά δεσμευτικού μέσου έως το τέλος του 2021 Πηγή