Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου αναμορφώνεται ο Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας του Ν.Σ.Κ., κατά την παροχή νομικής υποστήριξης στο Δημόσιο και σε Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ. και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), και ρυθμίζεται η γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

1.α. Διασαφηνίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Ν.Σ.Κ. υπάγεται η υπεράσπιση από λειτουργούς του Ν.Σ.Κ., αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών και των ν.π.δ.δ., των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο Ν.Σ.Κ., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Εισάγεται υποχρέωση έκδοσης γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. το αργότερο σε διάστημα τριών (3) μηνών από την προσήκουσα υποβολή ή τη συμπλήρωση του ερωτήματος, εφόσον το ερώτημα, που υποβάλλεται δεν πληροί τις προϋποθέσεις, οπότε καλείται η αρμόδια Υπηρεσία να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία.

γ. Εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. τα πρακτικά σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του Δημοσίου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που έχουν χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή διάδικο, έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, αντί έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, όπως ισχύει, ενώ από τον Υπουργό Οικονομικών ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Α.Α.Δ.Ε., εγκρίνονται τα πρακτικά, με χρηματικό αντικείμενο μεγαλύτερο από το παραπάνω, καθώς και εκείνα που αφορούν σε υποθέσεις μείζονος σημασίας.

Δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε άλλον έλεγχο από όργανο ή Αρχή τα Πρακτικά, μετά από την έγκρισή τους, και αναρτώνται στο διαδίκτυο, εφόσον αφορούν σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, αντί σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, όπως ισχύει. (άρθρα 1-15)

2. α. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., οκτώ (8) θεματικών Σχηματισμών, με αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό ομάδων δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων.

β. Συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. μία (1) νέα Διεύθυνση (Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), και αυξάνεται κατά δύο (2) ο συνολικός αριθμός των τμημάτων που λειτουργούν σ’ αυτή [ορίζεται σε δώδεκα (12) από δέκα (10) που είναι σήμερα].

γ. Συστήνεται στο Ν.Σ.Κ. αυτοτελές γραφείο προστασίας δεδομένων και ορίζεται ο τρόπος στελέχωσής του.

δ. Προβλέπεται η σταδιακή συγχώνευση και λειτουργία στις έδρες των Περιφερειών, των Δικαστικών Γραφείων του Ν.Σ.Κ. που βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής.   (άρθρα 16-22)

3. α. Βαρύνουν από 1η.1.2023 (ή από μεταγενέστερη ημερομηνία, που δύναται να οριστεί με υ.α.) τον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ. οι δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και εικονοποιητών, η συντήρηση καθώς και η προμήθεια των ανταλλακτικών του εξοπλισμού αυτού, για το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ.

β. Προβλέπεται ο ορισμός, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων για τον από κοινού με τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ., χειρισμό ειδικών διαιτητικών υποθέσεων, οι οποίες είτε είναι ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, είτε περιλαμβάνουν ειδικά πρωτότυπα ή δυσχερή νομικά ζητήματα.(άρθρα 23-33)

ΜΕΡΟΣ Β’

1.α. Προβλέπεται τακτική, ανά διετία, προκήρυξη, με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., η οποία δημοσιεύεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε περιττού έτους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ., διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ., αντί της διενέργειας διαγωνισμού, που προκηρύσσεται οποτεδήποτε, με υ.α, όπως ισχύει.

β. Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) που εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των οποιωνδήποτε καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσεως διοικητικών δικαστηρίων και το σχετικό κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Σ.Κ.

γ. Προβλέπεται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για κάθε είδους μετακίνηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., αντί αποκλειστικά για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, όπως ισχύει σήμερα. (άρθρα 34-60)

2.α. Χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση ιατρού και του διευθυντή της μονάδας της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), στις λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικά υποβοηθούμενης τεκνοποιίας του ν.3305/2005.

β. Χορηγείται άδεια πατρότητας, σύμφωνα με την μνημονευόμενη υ.α., στους άνδρες λειτουργούς.

γ. Παρέχονται στον λειτουργό του Ν.Σ.Κ., που λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή, οι αποδοχές της οργανικής του θέσης και επιπλέον ποσό ίσο με τον βασικό του μισθό, αντί του διπλάσιου των αποδοχών της οργανικής του θέσης, όπως ισχύει.

δ. Προβλέπεται η έντοκη επιστροφή των χρημάτων, που έλαβε λειτουργός του Ν.Σ.Κ. επιπλέον των τακτικών αποδοχών του, καθώς και των εξόδων μετάβασης και επιστροφής, σε περίπτωση ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας του λειτουργού, για τους οριζόμενους πειθαρχικούς λόγους.

ε. Ορίζεται σε έξι (6) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό, από πέντε (5), όπως ισχύει, για την προαγωγή Παρέδρου σε Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.

στ. Παρακρατείται το ένα δεύτερο (1/2), αντί του ενός τρίτου (1/3), όπως ισχύει, από τις αποδοχές του λειτουργού που έχει τεθεί σε αργία. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

ζ. Θεσμοθετείται η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., η οποία γίνεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης.

η. Αυστηροποιείται το καθεστώς των πειθαρχικών ποινών που δύνανται να επιβληθούν στον λειτουργό του Ν.Σ.Κ.. Συγκεκριμένα:
i) θεσμοθετείται η επιβολή προστίμου έως του ποσού των συνολικών καθαρών αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, αντί τριών (3) μηνών, όπως ισχύει,
ii) προβλέπεται η προσωρινή παύση μέχρι οκτώ (8) μήνες, αντί από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, όπως ισχύει, με πλήρη στέρηση των αποδοχών,
iii) ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της προσωρινής παύσης μπορεί να επιβληθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο επιπλέον διοικητική κύρωση από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις της οριστικής παύσης και εφόσον πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει επιπλέον διοικητική κύρωση από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. (άρθρα 61-105)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1.α. Διατηρείται ο αριθμός των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. σε εκατόν ενενήντα (190) συνολικά [εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις μόνιμο προσωπικό και είκοσι μία (21) θέσεις ι.δ.α.χ.].

β. Προβλέπεται η εκ νέου κατάταξη του προσωπικού, περιλαμβανομένων των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων Υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ. καθώς και των αρμοδιοτήτων, προσόντων διορισμού ή πρόσληψής τους. (άρθρα 106-111)

2.α. Καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. με τη συμμετοχή Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Τροποποιούνται/ συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ., την πειθαρχική δικαιοδοσία και την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Ορίζεται επακριβώς [μέχρι και τις αποδοχές τριών (3) μηνών] το ύψος της πειθαρχικής ποινής και του προστίμου, που δύναται να επιβληθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.  (άρθρα 112-119)

ΜΕΡΟΣ Δ’

1.Προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την καταγραφή και αποτίμηση του έργου του Ν.Σ.Κ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2.Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διακίνηση των εγγράφων στις υπηρεσίες του ΝΣΚ.

3.Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και μεταξύ άλλων, παρέχεται δυνατότητα, με υ.α., χωροταξικού ανασχεδιασμού των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ. με ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργησή τους.

4.Τίθενται μεταβατικές και τελικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, μετάταξης προς το ΝΣΚ υπαλλήλων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κ.ά.

5.Προσδιορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.(άρθρα 120-125)

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

1. Σχεδόν είκοσι έτη μετά από την έκδοση του εκτελεστικού του Συντάγματος νόμου 3086/2002 (Α’ 324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ.λπ.», είναι αναγκαία η αναμόρφωσή του, προκειμένου να υπάρξει εκσυγχρονισμός, ανασχεδιασμός, ευελιξία, επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, συμβολή στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του ΝΣΚ. Το ίδιο ισχύει και για το π.δ. 238/2003 (Α’ 214) «Εκτέλεση των διατάξεων περί ΝΣΚ». Η αναμόρφωση αυτή αφορά στις αρμοδιότητες, στη διάρθρωση και στη συγκρότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), αλλά και στην υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχική ευθύνη των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.

2. Στόχος των αλλαγών που εισάγει ο νέος Οργανισμός, είναι το ΝΣΚ να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ενάμισι αιώνα περίπου, να αναβαθμίσει και να εναρμονίσει τις υπηρεσίες του στις σύγχρονες προκλήσεις και να προσφέρει ακόμα υψηλότερης ποιότητας νομικές υπηρεσίες στο Δημόσιο και στους δεκάδες λοιπούς φορείς (Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ., ΑΕΙ) των οποίων ενεργεί τη νομική υποστήριξη. Να διεξάγει τις εργασίες του, με έναν πιο ευέλικτο, σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, προσιτό προς τη Διοίκηση και φιλικό προς τους πολίτες, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και αχρείαστες γραφειοκρατικές πρακτικές, που θα αξιοποιεί, αφενός την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των λειτουργών του και αφετέρου τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων διευκολύνεται με τον εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΝΣΚ που ήδη βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και συμβαδίζει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπόλοιπου δημόσιου τομέα και των δικαστηρίων.

3. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και ως αποστολή του έχει τη νομική υποστήριξη του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ανεξάρτητων Αρχών και των λοιπών φορέων, των οποίων διεξάγει τη νομική υπηρεσία. Δεδομένης της υψηλής απόδοσης του ΝΣΚ στις νομικές υπηρεσίες που προσφέρει, επιστέγασμα της συλλογικής του λειτουργίας, της εμπειρίας, της εξειδίκευσης, αλλά και της αποκλειστικής απασχόλησης των λειτουργών του και του ασυμβίβαστου άσκησης άλλων έργων, πλην της υπηρεσίας τους στο ΝΣΚ, υπήρξε μια σημαντική επέκταση της δραστηριότητάς του, σε Ανεξάρτητες Αρχές και ν.π.δ.δ., με πρωτοβουλία των ίδιων των φορέων.

4. Σήμερα, Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους λειτουργούν στη Βουλή, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, σε σημαντικές Γενικές Γραμματείες, στον Πειραιά, σε Ανεξάρτητες Αρχές, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), σε ν.π.δ.δ. όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αλλά και στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Επίσης, Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν σε είκοσι εννέα (29) επαρχιακές πόλεις.

5. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ παρίστανται σε όλα τα δικαστήρια της ημεδαπής, διοικητικά, πολιτικά, ποινικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και στο ΑΕΔ, στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΕΕ και ΓΔΕΕ που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης που εδρεύει στο Στρασβούργο και σε διεθνή διαιτητικά κέντρα, όπως τα ICC, ICSID, LCIA, ενώ γνωμοδοτούν και επιλύουν εξωδικαστικά και συμβιβαστικά διαφορές μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών. Χειρίζονται κάθε χρόνο πάνω από 50.000 δικαστικές υποθέσεις του Δημοσίου και των φορέων που εκπροσωπούν, συμμετέχουν σε 625 Επιτροπές και Συμβούλια που λειτουργούν στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και καθοδηγούν τη Διοίκηση με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.

6. Ενόψει όλων των παραπάνω, βασικές προτεραιότητες του νέου Οργανισμού, είναι: α) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΝΣΚ και η ηλεκτρονική λειτουργία του, β) η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας του ΝΣΚ, με έμφαση στην εξειδίκευση και στην οικονομία προσωπικού και μέσων, γ) η απλοποίηση των διαδικασιών του ΝΣΚ, η αποσυμφόρηση και η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων, δ) η ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητας του ΝΣΚ για εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των διαφορών του Δημοσίου καιτων λοιπών φορέων με τους ιδιώτες, ε) η επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ, τόσο ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εισαγωγής, ο οποίος γίνεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία, με νέα κριτήρια και τρόπο βαθμολόγησης, όσο και ως προς την επιθεώρηση, τις προαγωγές και το πειθαρχικό δίκαιο των λειτουργών του ΝΣΚ.

7. Όλες οι παραπάνω αλλαγές, όχι μόνο έχουν μηδενικό κόστος και κατά συνέπεια δεν συνεπάγονται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά περαιτέρω, με τη δημιουργία οκτώ (8) θεματικών σχηματισμών για τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων και τον χωροταξικό ανασχεδιασμό του ΝΣΚ με τη σταδιακή συγχώνευση περίπου τριάντα (30) Γραφείων της επαρχίας σε έντεκα (11), την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση του συνόλου των εγγράφων από και προς το ΝΣΚ και άλλες παρεμφερείς ρυθμίσεις, εξοικονομούνται σημαντικά ποσά, που έχουν να κάνουν με λειτουργικά έξοδα γραφείων στην Αττική και στην περιφέρεια, με δαπάνες για αμοιβές δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών, μεταφράσεις, επιδόσεις, αναλώσιμα κ.λπ.

2.Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
   
Τα ζητήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και ειδικότερα το γεγονός ότι το ΝΣΚ διαχειρίζεται έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο υποθέσεων του Δημοσίου και πλήθους άλλων φορέων, διαφορετικού αντικειμένου, σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στην αλλοδαπή, σε κάθε δικαστήριο, δημιουργεί την ανάγκη, 20 χρόνια μετά τη θέσπιση του ν. 3086/2002 (Α’ 324) και του π.δ. 238/2003 (Α’ 214) που διέπουν τη λειτουργία του, να αναμορφωθεί και να εκσυγχρονιστεί η δομή και η λειτουργία του ΝΣΚ. Ομοίως, να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις που αφορούν στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στο ΝΣΚ νέων λειτουργών, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν στη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων του. Όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν και να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο, αφού σήμερα οι διατάξεις αυτές βρίσκονται στον παραπάνω νόμο και στο π.δ., αλλά και σε πλήθος διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων του Προέδρου του ΝΣΚ.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Αφορά στους λειτουργούς και στο διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ. Επίσης, καθορίζει τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας του ΝΣΚ, κατά την παροχή της νομικής του υποστήριξης στο Δημόσιο και σε Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ. και ΑΕΙ.

Πηγή