Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ WEBINAR
MYDATA: τα πρόστιμα και όλες οι αλλαγές – Παραδείγματα με πρακτική εφαρμογή

 
Την Παρασκευή 📅 12/01/2024, 17:00-22:00, διαδικτυακά!

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θεωρητικό μέρος

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά για το τι ισχύει από 01/01/2024 στην πλατφόρμα mydata και στα πρόστιμα.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

-Στους χρόνους διαβίβασης των παραστατικών
-Στους χρόνους χαρακτηρισμών των παραστατικών
-Στις συμφωνίες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την ΑΑΔΕ
-Στην συμφωνία των εσόδων και του ΦΠΑ των εσόδων μεταξύ της mydata και των υποβληθεισών δηλώσεων
-Στην μη αναγνώριση δαπανών και του ΦΠΑ εισροών για αρχεία που δεν έχουν ανεβεί στην πλατφόρμα Mydata
-Στα Πρόστιμα προς του εκδότες εάν δεν διαβιβάσουν σύναψη εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης
-Στα πρόστιμα εάν δεν διαβιβασθούν δεδομένα εγγράφων μισθοδοσίας, λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσοδών – εξόδων καθώς και σε παραλήψεις ή αποκλίσεις από τον λήπτη εφόσον γίνουν αποδεκτές από τον εκδότη.
-Στις αναβαθμίσεις των υφιστάμενων POS των επιχειρήσεων καθώς και στις αντικαταστάσεις αυτών. Αναφορά στους τύπους ΦΗΜ για αναβάθμιση.
-Στη διασύνδεση των POS των επιχειρήσεων με τους υφιστάμενους ΦΗΜ. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Παραδείγματα με πρακτική εφαρμογή

Λογιστική Διαχείριση (Νικήτας Κατσαράς Softone):

• Έσοδα επόμενων χρήσεων
• Έξοδα επόμενων χρήσεων
• Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων – Αμοιβή από πωλήσεις τρίτων (Λήπτης)
• Τιμολόγιο αγοράς εσωτερικού (με απαλλαγή άρθρου 39α)
• Τίτλος κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
• Τιμολόγιο αγοράς ενδοκοινοτικό (Αγαθά, ισοτιμία intrastat)
• Τιμολόγιο αγοράς τρίτων χωρών (Αγαθά, πλασματική αξία)
• Τιμολόγιο αγοράς τρίτων χωρών (Υπηρεσίες)
• Πιστωτικοί Τόκοι Τραπεζών
• Χρεωστικοί Τόκοι Τραπεζών
• Λοιπά Έξοδα Τραπεζών (π.χ. χαρτόσημα, μεγαρόσημα)
• Ενοίκια – Έξοδο
• Έξοδα με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
• Αγορά παγίου περιουσιακού στοιχείου
• Πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου (Χονδρική)
• Κέρδος από πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου
• Ζημιά από πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου
• Αποσβέσεις παγίου περιουσιακού στοιχείου
• Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου (φυσικό πρόσωπο)
• Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου (νομικό πρόσωπο)
• Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων
• Παραστατικό δαπάνης με τέλη ταξινόμησης (Λήπτης)
• Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Εκτελωνιστής)
• Τιμολόγιο πώλησης εσωτερικού (ΕΦΚ) Εισαγωγέας – Παραγωγός
• Τιμολόγιο πώλησης εσωτερικού (ΕΦΚ) Μεταπωλητής

Εμπορική διαχείριση (Νικόλαος Σπυρόπουλος i-spirit):

• Pos – IRIS
• μηχανογραφική Συμφωνίες ταμείου με τράπεζα μηχανογραφικά και τρόπος αντιμετώπισης ασυμφωνίας από την εμπορική διαχείριση
• QRcode στα παραστατικά.
• Τι σημαίνει η εκτύπωση QR στο παραστατικό τρόπος αντιμετώπισης προβλήματος
• Δηλώσεις Φ.Π.Α

Διαδικασία και τρόπος μηχανογραφικών αλλαγών στην εμπορική διαχείριση

• Ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου το 2024.
• Διευκρινήσεις και παραδείγματα
• Δημόσιες Συμβάσεις Ηλεκτρονικά Τιμολόγια
– Τι ισχύει το 2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Παρασκευή 📅 12/01/2024, ώρες 17:00-22:00, Διαδικτυακά!

Το σεμινάριο θα παραμείνει διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες για μία εβδομάδα!

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη: 60,00 €

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.: 40,00€

(Ετήσια συνδρομή μέλους στον Λ.Σ.Α.: 70,00€ / Παροχές συνδρομής: Εκπτώσεις σε σεμινάρια, ερωτήματα, προσφορές, κλπ.)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
 
Νίκος Καλαμαράς
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων. Εισηγητής Οικονομικών Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Μιχάλης Πόλυγγερ
Πρόεδρος ΛΣΑ, Μέλος Επιτροπών ΟΕΕ σε Υπουργεία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

Νικόλαος Σπυρόπουλος
Co founder i-spirit Software

Νικήτας Κατσαράς
myDATA Support Services Director

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες από εδώ.

Πηγή