Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μελέτες ωρίμανσης έργων εθνικής και περιφερειακής οδοποιίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Μελέτες ωρίμανσης έργων εθνικής και περιφερειακής οδοποιίας αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία είτε είναι ενταγμένα στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) (α’ προτεραιότητα) είτε έχουν προταθεί να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ 2017-2037) (β’ προτεραιότητα).

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2021 έως 30/7/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Τι χρηματοδοτείται

  • Η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων νέων μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πλήρη ωρίμανση των ανωτέρω έργων οδοποιίας, καθώς και η απαιτούμενη επικαιροποίηση / τροποποίηση υφισταμένων μελετών, ως ακολούθως: – Τεχνικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων όλων των απαιτούμενων σταδίων, σύμφωνα με το σύστημα δημοπράτησης που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων (Ν.4412/16) – Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με το σύστημα δημοπράτησης που θα προταθεί, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων (Ν.4412/16).
  • Η σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων, στο πλαίσιο της διαδικασίας κήρυξης απαλλοτρίωσης.

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή