«Ταμείο» από όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τους ΟΤΑ, ζητεί να κάνουν έως τις 6 Μαρτίου το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου Προγράμματος Σταθερότητας που πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Ε. τον Απρίλιο.

Επισημαίνεται ότι το ΜΠΔΣ 2024-2027 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2021-2022), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για το τρέχον έτος (2023), το έτος προϋπολογισμού (2024) και τα τρία επόμενα έτη (2025-2027).

Στο πλαίσιο αυτό το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με σημερινή εγκύκλιό του που κοινοποιήθηκε σε όλα τα υπουργεία, τα καλεί να κάνουν αναλυτικές προβλέψεις εσόδων και εξόδων ανά έτος για όλη την περίοδο 2023-2027, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:
α. Τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη του 2021 και του 2022, εξαιρώντας την επίδραση επί των μεγεθών αυτών της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισής της.
β. τις ενδεικτικές μακροοικονομικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη περίοδο (ρυθμός ανάπτυξης, πληθωρισμός), λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να επικαιροποιηθούν κατά την εκπόνηση του τελικού μακροοικονομικού σεναρίου.
γ. τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων δαπανών και εσόδων που ίσχυαν μέχρι τώρα,
δ. τη γνώση ή τις βάσιμες εκτιμήσεις περί διαφοροποιήσεων που είναι δρομολογημένες ή ιδιαίτερα πιθανό να συμβούν κατά τα επόμενα έτη (π.χ. διακοπή μίας μίσθωσης ακινήτου).

Ως βάση μάλιστα για τη διενέργεια προβολών των εσόδων – εξόδων στο διάστημα 2023-2027, θα ληφθούν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του 2022, αφού εξαιρεθούν η επίδραση της πανδημίας, των μέτρων αντιμετώπισής της και τυχόν άλλα εφάπαξ γεγονότα που διαμόρφωσαν το τελικό ύψος τους. Ειδικά για τους εποπτευόμενους φορείς, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για το αποτέλεσμα του 2022 θα είναι αυτά που πρόκειται να κοινοποιηθούν στην ΕΛΣΤΑΤ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά ειδικά τις οροφές δαπανών για τον κάθε Κεντρικό Φορέα/Υπουργείο για το 2023 αυτές καθορίζονται από τον προϋπολογισμό του 2023, ενώ για τα επόμενα χρόνια 2024-2027 οι οροφές δαπανών θα επανεκτιμηθούν με σημείο εκκίνησης τον προϋπολογισμό του 2023 (για το έτος 2027 έχει γίνει υπόθεση ότι – σε γενικές γραμμές – θα κινηθεί στα όρια του 2026).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς θα πρέπει εγκαίρως να καταρτίσουν και να υποβάλουν ρεαλιστικές και συνεκτικές δημοσιονομικές προβλέψεις στα Υπουργεία τους, με προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών και εξέταση της δυνατότητας αύξησης των ιδίων εσόδων τους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κατάρτιση των προβλέψεων για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους του κάθε φορέα.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση της εν λόγω δαπάνης δεν πρέπει να ενσωματώνεται η υπόθεση αύξησης του προσωπικού λόγω νέων προσλήψεων, μετακινήσεων, μετατάξεων κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση οι μη ρεαλιστικές προβλέψεις και μάλιστα υποεκτιμημένες σε όρους δημοσιονομικού αποτελέσματος δεν θα γίνονται αποδεκτές από τα Υπουργεία, γιατί οδηγούν στον προσδιορισμό μη ρεαλιστικού δημοσιονομικού αποτελέσματος και στην επακόλουθη λήψη αποφάσεων πολιτικής που βασίζονται σε εσφαλμένα δεδομένα.

Η βασική μάλιστα αρχή που ισχύει είναι ότι απαιτείται αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης (θετικής ή αρνητικής) άνω του 5% κατ’ έτος, με βάση τα πραγματοποιηθέντα κατά την τελευταία χρήση έσοδα ή έξοδα του φορέα.

Πηγή