Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Ε/1214/22-12-2023 με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. Ε/118/24-02-2023 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146) με την προσθήκη δύο εδαφίων ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Μ.Ε.Τ. από 22 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Ιανουαρίου 2024.

Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Υπομητρώο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Ιανουαρίου 2024».

Η κωδικοποιημένη πλέον απόφαση ορίζει τα ακόλουθα:
 
“….Την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) την 15η Μαρτίου 2023.
Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 2α Μαΐου 2023.
Οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) έως τις 31 Ιουλίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου εδαφίου της παρούσας και των οποίων η εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) δεν έχει πιστοποιηθεί έως την 31 Ιουλίου 2023, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 31 Ιουλίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Μ.Ε.Τ. από 22 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Ιανουαρίου 2024.
Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Υπομητρώο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Ιανουαρίου 2024

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου

Πηγή