Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5014/2023 Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Στον νόμο περιέχονται μεταξύ άλλων και οι διατάξεις για :

-Άρθρο 53 Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019

-Άρθρο 60 Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998

Πηγή