Υπενθυμίζουμε ότι στο νομοσχέδιο περιέχονται και οι ακόλουθες διατάξεις :

-Άρθρο δέκατο ένατο Εξαίρεση της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) – Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 5 ν. 4138/2014

-Άρθρο εικοστό Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

-Άρθρο εικοστό πρώτο Αποζημίωση μετακινούμενου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

Πηγή