ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

Άρθρο 3.

Ορισμοί

Άρθρο 4.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

Άρθρο 5.

Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

Άρθρο 6.

Ενίσχυση πρώτης αρωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 7.

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

Άρθρο 8.

Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς

Άρθρο 9.

Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής

Άρθρο 10.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 11.

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 12.

Επιχορήγηση αγροτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 13.

Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Άρθρο 14.

Ταμείο Κρατικής Αρωγής

Άρθρο 15.

Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής

Άρθρο 16.

Επιτροπές κρατικής αρωγής

Άρθρο 17.

Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής

Άρθρο 18.

Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών

Άρθρο 19.

Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

Άρθρο 20.

Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 21.

Έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 23.

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24.

Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19

Άρθρο 25.

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους

Άρθρο 26.

Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010

Άρθρο 27.

Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% – Τροποποίηση της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000

Άρθρο 28.

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Άρθρο 29.

Μετάθεση χρόνου υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων – Τροποποίηση του ν. 3556/2007

Άρθρο 30.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 – Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 31.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 – Προσθήκη παρ. 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 32.

Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020 – Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 33.

Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων – Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 34.

Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Προσθήκη παρ. 68 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 35.

Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 – Προσθήκη παρ. 69 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 36.

Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας – Προσθήκη παρ. 70 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 37.

Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 15 και προσθήκη παρ. 71 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 38.

Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους

Άρθρο 39.

Παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές – Τροποποίηση των παρ. 28 και 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019

Άρθρο 40.

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4714/2020

Άρθρο 41.

Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 42.

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 43.

Μεταβιβάσεις συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, λογοτεχνών και καλλιτεχνών

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44.

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 45.

Απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 46.

Επέκταση απαλλαγής από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα – Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 47.

Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992

Άρθρο 48.

Προσωρινή άδεια Κυκλοφορίας «Μ» και διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης – Τροποποίηση των άρθρων 22 του ν. 2367/1953 και 20 του ν. 2948/2001

Άρθρο 49.

Αντικατάσταση της προϋπόθεσης της βεβαίωσης τέλους ταξινόμησης από την προϋπόθεση της κατάθεσης ειδικής δήλωσης και υπαγωγή επιβατικών οχημάτων της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020

Άρθρο 50.

Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες – Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994

Άρθρο 51.

Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση

Άρθρο 52.

Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης

Άρθρο 53.

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία

Άρθρο 54.

Ρύθμιση οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων συμμετοχής της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. – Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν.δ. 631/1970

Άρθρο 55.

Προσωρινή προσαιγιάλωση πλωτού μέσου για μεταφορά εξοπλισμού Α.Π.Ε.

Άρθρο 56.

Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2971/2001

Άρθρο 57.

Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 58.

Μεταβίβαση εμπορικού σήματος για τη διενέργεια αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Άρθρο 59.

Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

Άρθρο 60.

Έναρξη ισχύος

Πηγή