ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

Άρθρο 3.

Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013

Άρθρο 4.

Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας – Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013

Άρθρο 5.

Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης – Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 6.

Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας – Προσθήκη άρθρου 2Δ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 7.

Παράβολο – Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013

Άρθρο 8.

Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα – Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 9.

Κωλύματα – Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 10.

Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2Η στον ν. 4139/2013

Άρθρο 11.

Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Άρθρο 12.

Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς – Προσθήκη άρθρου 2Ι στον ν. 4139/2013

Άρθρο 13.

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 14.

Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού – Προσθήκη άρθρου 2ΙΒ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 15.

Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού – Προσθήκη άρθρου 2ΙΓ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 16.

Eισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών – Προσθήκη άρθρου 2ΙΔ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 17.

Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα – Προσθήκη άρθρου 2ΙΕ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 2ΙΣΤ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 19.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20.

Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 21.

Σκοπός – Ορισμοί

Άρθρο 22.

Αντικείμενο – Γενικές Αρχές

Άρθρο 23.

Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων

Άρθρο 24.

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίμων

Άρθρο 25.

Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα

Άρθρο 26.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27.

Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 28.

Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 29.

Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας – Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014

Άρθρο 30.

Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019

Άρθρο 31.

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

Άρθρο 32.

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 33.

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016

Άρθρο 34.

Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 35.

Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4399/2016

Άρθρο 36.

Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Άρθρο 37.

Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011

Άρθρο 38.

Διοικητικό Συμβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4497/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 39.

Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021

Άρθρο 40.

Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»

Άρθρο 41.

Θέματα συμβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του ν. 2289/1995 (Α΄ 27)

Άρθρο 42.

Ειδικές περιπτώσεις κίνησης λογαριασμού πυρόπληκτων

Άρθρο 43.

Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Άρθρο 44.

Επίλυση θεμάτων επ’ ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων

Άρθρο 45.

Παράταση ισχύος αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002

Άρθρο 46.

Ρυθμίσεις για ενεργειακές κοινότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 47.

Έναρξη ισχύος

Πηγή