ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΟΣ»
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1.

Σκοπός – Αντικείμενο

Άρθρο 2.

Ορισμοί

Άρθρο 3.

Αρμόδιες αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 4.

Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

Άρθρο 5.

Έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο)

Άρθρο 6.

Ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 7.

Υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Δημιουργία Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 8.

Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 9.

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΟΣ»

Άρθρο 10.

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων

Άρθρο 11.

Χρηματοδότηση των δήμων – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»

Άρθρο 12.

Κίνητρα για τη σήμανση, τη στείρωση και την υιοθεσία σκύλων και γατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Άρθρο 13.

Σύσταση Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Άρθρο 14.

Λήψη γενετικού υλικού από ζώα συντροφιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 15.

Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Άρθρο 16.

Διατήρηση ζώων σε ειδικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 17.

Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών)

Άρθρο 18.

Μεταφορά ζώων συντροφιάς με επιβατηγά πλοία

Άρθρο 19.

Πρόσβαση σε παραλίες

Άρθρο 20.

Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απόβλητα

Άρθρο 21.

Σκύλοι βοήθειας και ζώα θεραπείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 

Άρθρο 22.

Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς

Άρθρο 23.

Απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ
 

Άρθρο 24.

Κακοποίηση των ζώων

Άρθρο 25.

Αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΩΟΝΟΣΩΝ
 

Άρθρο 26.

Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων

Άρθρο 27.

Αντιμετώπιση λεϊσμανίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ
 

Άρθρο 28.

Καταφύγια ζώων συντροφιάς

Άρθρο 29.

Προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς

Άρθρο 30.

Ίδρυση και λειτουργία περιφραγμένων πάρκων σκύλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
 

Άρθρο 31.

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και προαγωγή της φιλοζωίας

Άρθρο 32.

Εκπαίδευση Σωμάτων Ασφαλείας

Άρθρο 33.

Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

Άρθρο 34.

Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 35.

Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 36.

Μητρώο Παραβατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
 

Άρθρο 37.

Περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 

Άρθρο 38.

Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Πολίτη

Άρθρο 39.

Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης

Άρθρο 40.

Υπεύθυνος για θέματα ζώων συντροφιάς – Διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων

Άρθρο 41.

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης

Άρθρο 42.

Αξιολόγηση εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 

Άρθρο 43.

Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τροποποίηση της παρ. 1Α του άρθρου 202 του ν. 3463/2006

Άρθρο 44.

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας εκπαιδευτών σκύλων

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
 

Άρθρο 45.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 46.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 47.

Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 

Άρθρο 48.

Έννοια «φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης» – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020

Άρθρο 49.

Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων Ο.Τ.Α.

Άρθρο 50.

Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020

Άρθρο 51.

Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 52.

Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο προσωπικού των φορέων του Δημοσίου

Άρθρο 53.

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού

Άρθρο 54.

Δικαίωμα ειδικής άδειας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Άρθρο 55.

Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 51 του ν. 3528/2007

Άρθρο 56.

Άδεια χωρίς αποδοχές Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 1Α του άρθρου 53 του ν. 3528/2007

Άρθρο 57.

Ρύθμιση μειωμένης ημερήσιας απασχόλησης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Καταργούμενη διάταξη

Άρθρο 58.

Δικαίωμα ειδικής άδειας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007

Άρθρο 59.

Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)

Άρθρο 60.

Άδεια χωρίς αποδοχές – Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 8 και προσθήκη παρ. 1Α του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)

Άρθρο 61.

Καταβολή αποδοχών αποσπασμένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016

Άρθρο 62.

Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Άρθρο 63.

Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3870/2010

Άρθρο 64.

Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Άρθρο 65.

Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 1069/1980

Άρθρο 66.

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου

Άρθρο 67.

Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 

Άρθρο 68.

Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές

Άρθρο 69.

Θυρίδες ιδιωτών φορέων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 26 και της παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

Άρθρο 70.

Δυνατότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 71.

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο σχολείο «VERITA INTERNATIONAL SCHOOL» – Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
 

Άρθρο 72.

Έναρξη ισχύος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη
του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές
υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική
υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη
του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές
υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική
υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη
του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές
υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική
υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη
του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές
υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική
υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη
του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές
υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική
υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη
του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές
υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική
υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη
του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές
υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική
υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πηγή