ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788

Άρθρο 3.

Δικαίωμα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών

Άρθρο 4.

Αρμόδια αρχή

Άρθρο 5.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 6.

Παραβάσεις διοργανωτών πρωτοβουλίας πολιτών

Άρθρο 7.

Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 8.

Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 9.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4648/2019

Άρθρο 10.

Ερμηνευτική διάταξη – Προσδιορισμός του αρμόδιου για τις εκλογικές διαδικασίες τμήματος του Αρείου Πάγου – Τροποποίηση διατάξεων ν. 4648/2019

Άρθρο 11.

Κωλύματα εποπτών εκλογών και γραμματέων – Προσθήκη άρθρου 9Α στον ν. 4648/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 26/2012

Άρθρο 12.

Προσδιορισμός του αρμόδιου για τις εκλογικές διαδικασίες τμήματος του Αρείου Πάγου και νομοτεχνική διόρθωση

Άρθρο 13.

Αρμόδια δικαστική αρχή σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων ή για την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής – Τροποποίηση άρθρου 38 π.δ. 26/2012

Άρθρο 14.

Συμμετοχή στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 43 π.δ. 26/2012

Άρθρο 15.

Υπεροχή ψήφου προέδρου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 61 π.δ. 26/2012

Άρθρο 16.

Διαβίβαση αποτελεσμάτων στο Πρωτοδικείο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 π.δ. 26/2012

Άρθρο 17.

Στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 97 π.δ. 26/2012

Άρθρο 18.

Αρμοδιότητα ανακήρυξης των βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές – Αντικατάσταση άρθρου 127 π.δ. 26/2012

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 15/2022

Άρθρο 19.

Ορισμοί, διακρίσεις ύψος και δικαιούχοι κρατικής χρηματοδότησης – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 1 π.δ. 15/2022

Άρθρο 20.

Διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 π.δ. 15/2022

Άρθρο 21.

Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 π.δ. 15/2022

Άρθρο 22.

Τρόποι και περιορισμοί ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 5 π.δ. 15/2022

Άρθρο 23.

Λογιστικά βιβλία – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 12 π.δ. 15/2022

Άρθρο 24.

Υποχρεώσεις ελεγχόμενων προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 13 π.δ. 15/2022

Άρθρο 25.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 19 π.δ. 15/2022

Άρθρο 26.

Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 20 π.δ. 15/2022

Άρθρο 27.

Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων – Τροποποίηση άρθρου 21 π.δ. 15/2022

Άρθρο 28.

Ύψος χρηματικών κυρώσεων – Τροποποίηση άρθρου 22 π.δ. 15/2022

Άρθρο 29.

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 π.δ. 15/2022

Άρθρο 30.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4555/2018

Άρθρο 31.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Επικράτειας Κατάργηση «Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» («ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») – Τροποποίηση άρθρου 225 ν. 4555/2018

Άρθρο 32.

Άσκηση αρμοδιοτήτων των Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ)

Άρθρο 33.

Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων – Τροποποίηση άρθρου 226Α ν. 4555/2018

Άρθρο 34.

Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου – Προσθήκη άρθρου 226Β στον ν. 4555/2018

Άρθρο 35.

Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης – Προσθήκη άρθρου 226Γ στον ν. 4555/2018

Άρθρο 36.

Αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. – Τροποποίηση άρθρου 227 ν. 4555/2018

Άρθρο 37.

Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση άρθρου 228 ν. 4555/2018

Άρθρο 38.

Εισφορές Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης – Τροποποίηση άρθρου 239 ν. 4555/2018

Άρθρο 39.

Μεταβατικές διατάξεις περί ΦΟ.Δ.Σ.Α. – Τροποποίηση άρθρου 245 ν. 4555/2018

Άρθρο 40.

Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Δημόσιες Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 200 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 41.

Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010

Άρθρο 42.

Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 ν. 3463/2006

Άρθρο 43.

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Άρθρο 44.

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021

Άρθρο 45.

Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010

Άρθρο 46.

Συμμετοχή συμπράξεων φορέων και επιχειρήσεων σε προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Άρθρο 47.

Χρονικό διάστημα μεταβίβασης διοικητικών αδειών – Τροποποίηση υποπερ. α’ περ. 10 υποπαρ. ΣΤ2 παρ. ΣΤ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Άρθρο 48.

Καθιέρωση Ημέρας Θρακικού Ελληνισμού

Άρθρο 49.

Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 344/1976

Άρθρο 50.

Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δημοτολογίου – Τροποποίηση άρθρου 2 π.δ. 497/1991

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 51.

Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων – Τροποποίηση άρθρου δεύτερου ν. 4528/2018

Άρθρο 52.

Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών δόμησης Ο.Τ.Α. – Συνυπηρέτηση πολύτεκνων υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016

Άρθρο 53.

Δομημένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 85 ν. 3528/2007

Άρθρο 54.

Συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 86 ν. 3528/2007

Άρθρο 55.

Δομημένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης – Τροποποίηση περ. δ παρ. 3 άρθρου 88 ν. 3584/2007

Άρθρο 56.

Συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 89 ν. 3584/2007

Άρθρο 57.

Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 58.

Αρμοδιότητα καθορισμού χώρου προβολής διαφημίσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 2946/2001

Άρθρο 59.

Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών με την υπαίθρια διαφήμιση – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 8 ν. 2946/2001

Άρθρο 60.

Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 άρθρου 9 ν. 2946/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ’

Άρθρο 61.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 62.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 63.

Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 3852/2010

Άρθρο 64.

Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3852/2010

Άρθρο 65.

Επιλογή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Αντικατάσταση άρθρου 28 ν. 4325/2015

Άρθρο 66.

Αρμοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Αντικατάσταση άρθρου 28Α ν. 4325/2015

Άρθρο 67.

Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4368/2016

Άρθρο 68.

Αποσπάσεις μετατάξεις υπαλλήλων ανεξαρτήτων αρχών κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 69.

Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Άρθρο 70.

Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση υποπερ. vi) περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006

Άρθρο 71.

Ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006

Άρθρο 72.

Ρυθμίσεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206 ν. 4555/2018

Άρθρο 73.

Αναμόρφωση συστήματος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης – Τροποποίηση άρθρου 97Α ν. 3852/2010

Άρθρο 74.

Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 376 ν. 4700/2020

Άρθρο 75.

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Άρθρο 76.

Παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αντικατάσταση παρ. 7Β άρθρου 80 ν. 3463/2006

Άρθρο 77.

Γραμματειακή υποστήριξη επιτροπών διενέργειας συνεντεύξεων – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4765/2021

Άρθρο 78.

Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 79.

Ενίσχυση ελέγχου φορέων κοινωνικής πρόνοιας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 80.

Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων

Άρθρο 81.

Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα

Άρθρο 82.

Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977

Άρθρο 83.

Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς

Άρθρο 84.

Πλήρωση θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 85.

Έναρξη λειτουργίας Επιθεώρησης Εργασίας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 102 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 125 του ν. 4808/2021

Άρθρο 86.

Νομική υποστήριξη διοικήσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών

Άρθρο 87.

Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 19 ν. 4692/2020

Άρθρο 88.

Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου – Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021

Άρθρο 89.

Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων – Τροποποίηση άρθρου 225 ν. 4782/2021

Άρθρο 90.

Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΜΕΡΟΣ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 91.

Έναρξη ισχύος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή