ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1.

Σκοπός (άρθρο 1 Οδηγιών 2019/770 και 2019/771)

Άρθρο 2.

Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγιών 2019/770 και 2019/771)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (EE) 2019/770 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 3.

Σύμβαση παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας (παρ. 1 άρθρου 3 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 4.

Ορισμοί (άρθρο 2 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 5.

Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 6.

Εκπλήρωση της παροχής του προμηθευτή (άρθρο 5 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 7.

Ευθύνη προμηθευτή για μη εκπλήρωση (παρ. 1 άρθρου 11 και παρ. 1 άρθρου 12 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 8.

Δικαιώματα λήπτη επί μη εκπλήρωσης (άρθρο 13 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 9.

Ανταπόκριση στη σύμβαση (άρθρο 6 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 10.

Υποκειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης (άρθρο 7 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 11.

Αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης (παρ. 1 άρθρου 8 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 12.

Πλημμελής ενσωμάτωση (άρθρο 9 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 13.

Έλλειψη ανταπόκρισης λόγω δικαιώματος τρίτου (άρθρο 10 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 14.

Ενημερώσεις (άρθρο 6 και παρ. 2 και 6 άρθρου 8 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 15.

Ευθύνη για μη ανταπόκριση (παρ. 4 άρθρου 8 και παρ. 2 άρθρου 11 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 16.

Αποκλεισμός της ευθύνης για μη ανταπόκριση (παρ. 3 και 5 άρθρου 8 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 17.

Βάρος της απόδειξης (παρ. 2 έως 5 άρθρου 12 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 18.

Δικαιώματα λήπτη (παρ. 1 άρθρου 14 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 19.

Αποκατάσταση της ανταπόκρισης (παρ. 2 και 3 άρθρου 14 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 20.

Μείωση ανταλλάγματος ή λύση της σύμβασης (παρ. 4 και 6 άρθρου 14 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 21.

Ενέργεια μείωσης του ανταλλάγματος (παρ. 5 άρθρου 14 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 22.

Άσκηση του δικαιώματος λύσης της σύμβασης (άρθρο 15 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 23.

Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση λύσης της σύμβασης (άρθρο 16 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 24.

Υποχρεώσεις του λήπτη σε περίπτωση λύσης της σύμβασης (άρθρο 17 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 25.

Επιστροφή χρημάτων από τον προμηθευτή (άρθρο 18 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 26.

Αξίωση αποζημίωσης

Άρθρο 27.

Τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας (άρθρο 19 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 28.

Παραγραφή (παρ. 2 και 3 άρθρου 11 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 29.

Δικαίωμα αναγωγής (άρθρο 20 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 30.

Υποχρεωτικός χαρακτήρας (άρθρο 22 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 31.

Κυρώσεις (άρθρο 21 Οδηγίας 2019/770)

Άρθρο 32.

Ενώσεις καταναλωτών – Συλλογικά μέσα προστασίας – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 10 ν. 2251/1994 (άρθρο 23 Οδηγίας 2019/770)

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (EE) 2019/771 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/2394 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/22/ΕΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/44/ΕΚ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 33.

Πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία – Προσθήκη άρθρου 513Α ΑΚ (υποπερ. β’ περ. 5, περ. 6, υποπερ. α’ και β’ περ. 7 άρθρου 2 και παρ. 3 άρθρου 3 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 34.

Ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση – Αντικατάσταση άρθρου 534 ΑΚ (άρθρο 5 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 35.

Πραγματικά ελαττώματα – Αντικατάσταση άρθρου 535 ΑΚ

Άρθρο 36.

Υποκειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης – Προσθήκη άρθρου 535Α ΑΚ (περ. 8 και 10 άρθρου 2 και άρθρο 6 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 37.

Αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης – Προσθήκη άρθρου 535Β ΑΚ (περ. 13 άρθρου 2 και άρθρο 7 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 38.

Πλημμελής εγκατάσταση -Τροποποίηση άρθρου 536 ΑΚ (άρθρο 8 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 39.

Έλλειψη ανταπόκρισης λόγω δικαιώματος τρίτου – Αντικατάσταση άρθρου 537 ΑΚ (άρθρο 9 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 40.

Ενημερώσεις του πράγματος με ψηφιακά στοιχεία – Προσθήκη άρθρου 538 ΑΚ (παρ. 3 άρθρου 7 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 41.

Ευθύνη πωλητή για μη ανταπόκριση – Προσθήκη άρθρου 539 ΑΚ (άρθρο 10 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 42.

Μη ευθύνη του πωλητή επί έλλειψης ανταπόκρισης πράγματος με ψηφιακά στοιχεία – Αντικατάσταση άρθρου 540 ΑΚ (παρ. 4 άρθρου 7 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 43.

Βάρος απόδειξης – Αντικατάσταση άρθρου 541 ΑΚ (άρθρο 11 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 44.

Δικαιώματα του αγοραστή – Αντικατάσταση άρθρου 542 ΑΚ (παρ. 1 άρθρου 13 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 45.

Αποκατάσταση της ανταπόκρισης – Αντικατάσταση άρθρου 543 ΑΚ (παρ. 2 και 3 άρθρου 13 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 46.

Χρόνος και συνέπειες αποκατάστασης – Αντικατάσταση άρθρου 544 ΑΚ (άρθρο 14 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 47.

Μείωση του τιμήματος και υπαναχώρηση – Προσθήκη άρθρου 545 ΑΚ (εδάφιο πρώτο παρ. 7 άρθρου 3, παρ. 4 και 5 άρθρου 13 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 48.

Ενέργεια μείωσης του τιμήματος και υπαναχώρησης – Αντικατάσταση άρθρου 546 ΑΚ (άρθρο 15 και παρ. 3 άρθρου 16 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 49.

Αξίωση αποζημίωσης – Αντικατάσταση άρθρου 547 ΑΚ

Άρθρο 50.

Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος – Τροποποίηση άρθρου 548 ΑΚ

Άρθρο 51.

Πώληση περισσότερων πραγμάτων – Τροποποίηση άρθρου 551 ΑΚ (άρθρο 16 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 52.

Παραγραφή – Αντικατάσταση άρθρου 554 ΑΚ (άρθρο 10 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 53.

Έναρξη, συμπλήρωση και διακοπή παραγραφής – Τροποποίηση άρθρου 555 ΑΚ

Άρθρο 54.

Ορολογική εναρμόνιση λοιπών διατάξεων για την πώληση – Τροποποίηση άρθρου 556 ΑΚ

Άρθρο 55.

Ορολογική εναρμόνιση λοιπών διατάξεων για την πώληση – Τροποποίηση άρθρου 557 ΑΚ

Άρθρο 56.

Ορολογική εναρμόνιση λοιπών διατάξεων για την πώληση – Τροποποίηση άρθρου 558 ΑΚ

Άρθρο 57.

Ορολογική εναρμόνιση λοιπών διατάξεων για την πώληση – Τροποποίηση άρθρου 560 ΑΚ (άρθρο 18 Oδηγίας 2019/771)

Άρθρο 58.

Ορολογική εναρμόνιση λοιπών διατάξεων για την πώληση – Τροποποίηση άρθρου 562 ΑΚ

Άρθρο 59.

Εναρμόνιση διατάξεων της σύμβασης έργου που παραπέμπουν στην πώληση – Τροποποίηση άρθρου 689 ΑΚ

Άρθρο 60.

Εναρμόνιση διατάξεων της σύμβασης έργου που παραπέμπουν στην πώληση – Τροποποίηση άρθρου 693 ΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2251/1994

Άρθρο 61.

Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 1α ν. 2251/1994 (περ. 3 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 62.

Ορισμός σύμβασης πώλησης – Προσθήκη περ. 12 στο άρθρο 3 του ν. 2251/1994

Άρθρο 63.

Ευθύνη κατά την πώληση καταναλωτικών αγαθών – Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 2251/1994 (παρ. 2 άρθρου 3, παρ. 5 άρθρου 7 και άρθρο 21 Οδηγίας 2019/771)

Άρθρο 64.

Εμπορική εγγύηση – Τροποποίηση άρθρου 5α ν. 2251/1994 (άρθρο 17 Οδηγίας 2019/771)

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 65.

Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66.

Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών

Άρθρο 67.

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 – Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021

Άρθρο 68.

Παράταση της διάρκειας άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και της λειτουργίας της Μονάδας Υποστήριξης αυτής – Τροποποίηση παρ. 5 και 11 άρθρου 69 ν. 4826/2021

Άρθρο 69.

Ενδοϋπουργική κινητικότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 70.

Έναρξη ισχύος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή