ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

Άρθρο 3.

Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 4.

Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυμων εταιρειών

Άρθρο 5.

Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου

Άρθρο 6.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7.

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση – Θητεία

Άρθρο 8.

Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προσόντα – Προϋποθέσεις διορισμού

Άρθρο 9.

Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10.

Επιτροπή Ελέγχου

Άρθρο 11.

Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου

Άρθρο 12.

Επιτροπή αποδοχών

Άρθρο 13.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14.

Κανονισμός λειτουργίας

Άρθρο 15.

Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 16.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 17.

Αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 18.

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

Άρθρο 19.

Υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου

Άρθρο 20.

Εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου

Άρθρο 21.

Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου και των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων

Άρθρο 22.

Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές

Άρθρο 23.

Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και αποδοχές

Άρθρο 24.

Κινητικότητα υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 25.

Αξιοποίηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 26.

Απόκτηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 27.

Άσκηση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες με συμμετοχή κατώτερη του πενήντα τοις εκατό (50%)

Άρθρο 28.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών

Άρθρο 29.

Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 30.

Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

Άρθρο 31.

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

Άρθρο 32.

Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών

Άρθρο 33.

Συμβάσεις έργου Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού

Άρθρο 34.

Μισθολογικές ρυθμίσεις – Αποδοχές – Αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων

Άρθρο 35.

Μετακινήσεις προσωπικού

Άρθρο 36.

Επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια – Ετήσιος προϋπολογισμός – Εσωτερικός κανονισμός – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 37.

Εσωτερικός έλεγχος – Ορισμός εσωτερικών ελεγκτών

Άρθρο 38.

Πολιτική προμηθειών

Άρθρο 39.

Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών

Άρθρο 40.

Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών

Άρθρο 41.

Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Άρθρο 42.

Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και υπεκμίσθωσης αυτών και κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Άρθρο 43.

Διαφορές αποδοχών και παροχών εργαζομένων και μελών Δ.Σ. της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)

Άρθρο 44.

Συμβάσεις μεταξύ της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και των θυγατρικών της-Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 46.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 47.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 48.

Σκοπός

Άρθρο 49.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 50.

Ορισμοί

Άρθρο 51.

Βασικές ρυθμίσεις

Άρθρο 52.

Παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στην Αρχή

Άρθρο 53.

Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 54.

Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 55.

Διατήρηση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 56.

Παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης από το Σύστημα

Άρθρο 57.

Χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 58.

Χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 59.

Δικαίωμα αντίρρησης ως προς την ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης

Άρθρο 60.

Ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών βαθμολογήσεων – Ενοποιημένη βαθμολόγηση

Άρθρο 61.

Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών

Άρθρο 62.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δεδομένα νομικών προσώπων – Άρση φορολογικού απορρήτου

Άρθρο 63.

Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας του Συστήματος

Άρθρο 64.

Απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών

Άρθρο 65.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 66.

Σύσταση, αποστολή και έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Άρθρο 67.

Λειτουργική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια

Άρθρο 68.

Αρμοδιότητες της Αρχής

Άρθρο 69.

Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή

Άρθρο 70.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Άρθρο 71.

Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής

Άρθρο 72.

Όργανα διοίκησης της Αρχής

Άρθρο 73.

Σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 74.

Προσόντα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 75.

Διαδικασία επιλογής, διορισμός και θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 76.

Αναπλήρωση Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 77.

Κωλύματα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 78.

Ασυμβίβαστα Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 79.

Υποχρεώσεις Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 80.

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Άρθρο 81.

Κυρώσεις

Άρθρο 82.

Παύση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 83.

Παραίτηση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 84.

Κένωση θέσης Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης

Άρθρο 85.

Λήξη θητείας Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 86.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 87.

Διοικητής της Αρχής

Άρθρο 88.

Προσόντα διορισμού Διοικητή

Άρθρο 89.

Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διοικητή

Άρθρο 90.

Κωλύματα

Άρθρο 91.

Ασυμβίβαστα

Άρθρο 92.

Υποχρεώσεις Διοικητή

Άρθρο 93.

Κυρώσεις

Άρθρο 94.

Παύση Διοικητή

Άρθρο 95.

Παραίτηση Διοικητή

Άρθρο 96.

Κένωση της θέσης του Διοικητή λόγω θανάτου, παύσης ή παραίτησης

Άρθρο 97.

Λήξη της θητείας

Άρθρο 98.

Αρμοδιότητες Διοικητή

Άρθρο 99.

Αναπλήρωση Διοικητή

Άρθρο 100.

Προϋπολογισμός και οικονομική διαχείριση

Άρθρο 101.

Προσωπικό

Άρθρο 102.

Πειθαρχική ευθύνη

Άρθρο 103.

Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 104.

Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 105.

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 106.

Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής

Άρθρο 107.

Προσωπικό της Αρχής

Άρθρο 108.

Δικαστική εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της Αρχής

Άρθρο 109.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 110.

Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 111.

Ίδρυση – Σκοπός

Άρθρο 112.

Αντικείμενο

Άρθρο 113.

Ορισμοί

Άρθρο 114.

Εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 115.

Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

Άρθρο 116.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 117.

Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 118.

Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης

Άρθρο 119.

Λειτουργία του Μητρώου

Άρθρο 120.

Δικαιώματα του υποκειμένου

Άρθρο 121.

Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Άρθρο 123.

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 124.

Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021

Άρθρο 125.

Παραχώρηση τμημάτων δημοσίου ακινήτου για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου – Τροποποίηση χρήσεων γης και καθορισμός όρων δόμησης για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Άρθρο 126.

Ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα νησίδων των Δωδεκανήσων – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 17 του ν. 2443/1996

Άρθρο 127.

Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023

Άρθρο 128.

Παραχώρηση σε όμορους δήμους κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε. Α.Κ.) – Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 4876/2021

Άρθρο 129.

Τέλη υπέρ δήμων επί των ακαθαρίστων εσόδων των Επιχειρήσεων Καζίνο – Ερμηνευτική διάταξη επί της παρ. 3 άρθρου 372 ν. 4512/2018

Άρθρο 130.

Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4887/2022

Άρθρο 131.

Ρυθμίσεις για την υλοποίηση υποδομών και την προσαρμογή των θεσμοθετημένων θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν

Άρθρο 132.

Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησίας της Ελλάδος – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 51 ν. 4301/2014

Άρθρο 133.

Προσδιορισμός επιχειρήσεων ως δικαιούχων κρατικής αρωγής – Τροποποίηση περ. β’ άρθρου 3 ν. 4797/2021

Άρθρο 134.

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 7 ν. 4797/2021

Άρθρο 135.

Επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021

Άρθρο 136.

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021

Άρθρο 137.

Ρύθμιση θεμάτων επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4797/2021 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 138.

Ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022

Άρθρο 139.

Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση – Προσθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3867/2010

Άρθρο 140.

Αντικειμενική απαλλαγή από επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδότησης με συμβαλλόμενη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 2682/1999

Άρθρο 141.

Ορισμοί Κυρίου και Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων – Αντικατάσταση περ. 25 και 31 παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4370/2016

Άρθρο 142.

Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) – Αντικατάσταση παρ. 2 και περ. β’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4370/2016

Άρθρο 143.

Διαθέσιμα και επίπεδο Στόχος Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 και κατάργηση παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 άρθρου 25 ν. 4370/2016

Άρθρο 144.

Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων – Προϋποθέσεις απόδοσης – Προσθήκη του άρθρου 25α στον ν. 4370/2016

Άρθρο 145.

Τακτικές εισφορές Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4370/2016

Άρθρο 146.

Τοποθέτηση διαθεσίμων ΤΕΚΕ – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 4370/2016

Άρθρο 147.

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές – Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (Ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ/2021/2261)

Άρθρο 148.

Ορισμός ευάλωτου οφειλέτη – Τροποποίηση περ. α’ άρθρου 217 ν. 4738/2020

Άρθρο 149.

Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4916/2022

Άρθρο 150.

Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4916/2022

Άρθρο 151.

Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 152.

Εκπαίδευση προσωπικού των Γ.Δ.Δ.Ε. και Γ.Δ.Ε.Σ.Π. στην ελεγκτική λογιστική – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4935/2022

Άρθρο 153.

Πολυετείς υποχρεώσεις – Αναπροσαρμογή ορίων – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 67 ν. 4270/2014

Άρθρο 154.

Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014

Άρθρο 155.

Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4270/2014

Άρθρο 156.

Διάθεση ορισμένου μέρους των πιστώσεων – Κατάργηση άρθρου 73 ν. 4270/2014

Άρθρο 157.

Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4270/2014

Άρθρο 158.

Πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικού τιμολογίου – Τροποποίηση παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 148 ν. 4601/2019 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Άρθρο 159.

Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων – Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 4601/2019

Άρθρο 160.

Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς ζητήματα ηλεκτρονικού τιμολογίου – Τροποποίηση άρθρου 154 ν. 4601/2019

Άρθρο 161.

Πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων για τις οποίες έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δημοσίου – Ερμηνευτική διάταξη παρ. 13 άρθρου 10 ν. 3156/2003

Άρθρο 162.

Προσωπικό που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ), στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και σε εργαζόμενους σε προγράμματα με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών – Ερμηνευτική διάταξη

Άρθρο 163.

Αξιολόγηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4778/2021

Άρθρο 164.

Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών – Αντικατάσταση άρθρου 54 ν. 4955/2022

Άρθρο 165.

Θέματα κινητικότητας προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν. 4714/2020 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4440/2016

Άρθρο 166.

Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 167.

Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 168.

Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα / Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Άρθρο 169.

Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 170.

Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013

Άρθρο 171.

Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013

Άρθρο 172.

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 173.

Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) – Προσθήκη του άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013

Άρθρο 174.

Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις της παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Α ν. 2523/1997

Άρθρο 175.

Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών – Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4839/2021

Άρθρο 176.

Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζονται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 177.

Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής – Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Άρθρο 178.

Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης

Άρθρο 179.

Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Άρθρο 180.

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης – Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 ν. 3986/2011

Άρθρο 181.

Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004

Άρθρο 182.

Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022

Άρθρο 183.

Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 184.

Ρυθμίσεις για την παροχή τυχερών παιγνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Άρθρο 185.

Αδειοδότηση «Eurojackpot»

Άρθρο 186.

Διάθεση κινητής περιουσίας δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση

Άρθρο 187.

Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων

Άρθρο 188.

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά των μαθητών

Άρθρο 189.

Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017

Άρθρο 190.

Εφαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999

Άρθρο 191.

Ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 192.

Έναρξη ισχύος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή