Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 3.

Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 και παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 4.

Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 5.

Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 6.

Ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των επιβατικών μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 7.

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 8.

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 9.

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 10.

Υποχρεώσεις των διανομέων (άρθρο 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 11.

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς (άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 12.

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα (άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 13.

Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 14.

Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 15.

Τεκμήριο συμμόρφωσης (άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 16.

Δήλωση ΕΕ για τη συμμόρφωση των προϊόντων (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 17.

Γενικές αρχές της σήμανσης «CE» των προϊόντων (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 18.

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης «CE» (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 19.

Εποπτεία της αγοράς προϊόντων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 20.

Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 21.

Τυπική μη συμμόρφωση (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 22.

Συμμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 23.

Προσβασιμότητα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Άρθρο 24.

Πρόσβαση και προστασία των καταναλωτών από άμεσες και έμμεσες πολιτικές διακριτικής τιμολόγησης

Άρθρο 25.

Προσβασιμότητα δυνάμει ενωσιακών πράξεων (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 26.

Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 27.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 28.

Μεταβατικές διατάξεις (παρ. 3 άρθρου 31 και άρθρου 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 29.

Αρμοδιότητα ελέγχου διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering) – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4736/2020

Άρθρο 30.

Ορισμός Προέδρου εφορευτικής επιτροπής κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων – Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 7 ν. 1712/1987

Άρθρο 31.

Παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012

Άρθρο 32.

Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 3982/2011

Άρθρο 33.

Υποστηρικτικές δράσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποποίηση παρ. 4 άρθρου 129 ν. 4887/2022

Άρθρο 34.

Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων υλοποίησης από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών – Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 35.

Οργανικές μονάδες Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4872/2021

Άρθρο 36.

Παράταση ισχύος απογευματινής υπερωριακής εργασίας – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 Μέρους Α’ άρθρου 20 ν. 4354/2015

Άρθρο 37.

Προσωρινή απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 38.

Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη

Άρθρο 39.

Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 40.

Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 41.

Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 143Ζ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 42.

Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης – Προσθήκη παρ. 15, 16 και 17 στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021

Άρθρο 43.

Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness»)

Άρθρο 44.

Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4122/2013

Άρθρο 45.

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4821/2021

Άρθρο 46.

Έναρξη ισχύος (παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 47.

Παράρτημα Ι Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Άρθρο 48.

Παράρτημα ΙΙ Ενδεικτικά μη δεσμευτικά παραδείγματα δυνητικών λύσεων που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων προσβασιμοτητας του Παραρτήματος I

Άρθρο 49.

Παράρτημα ΙΙΙ Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τον σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 5 σχετικά με το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχονται υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος

Άρθρο 50.

Παράρτημα ΙV Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης Προϊόντα

Άρθρο 51.

Παράρτημα V Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

Άρθρο 52.

Παράρτημα VΙ Κριτήρια για την εκτίμηση της δυσανάλογης επιβάρυνσης

Άρθρο 53.

Παράρτημα VΙI Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή