Κεφάλαιο Α’: Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

Άρθρο 3.

Ορισμοί

Κεφάλαιο Β’: Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

Άρθρο 4.

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας

Άρθρο 5.

Διαχείριση υλικού σε άρσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας

Άρθρο 6.

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τη διακρίβωση εγκλημάτων

Άρθρο 7.

Διαχείριση υλικού σε άρσεις για τη διακρίβωση εγκλημάτων

Άρθρο 8.

Διαδικασία άρσης του απορρήτου

Άρθρο 9.

Δικαστικοί λειτουργοί της Ε.Υ.Π. και της Δ.Α.Ε.Ε.Β. -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 3649/2008 και παρ. 3 άρθρου 4 ν. 2265/1994

Κεφάλαιο Γ’: Λογισμικά παρακολούθησης

Άρθρο 10.

Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας -Τροποποίηση άρθρου 370Α ΠΚ

Άρθρο 11.

Παραβίαση μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών -Τροποποίηση άρθρου 370Ε ΠΚ

Άρθρο 12.

Απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων -Προσθήκη άρθρου 370ΣΤ ΠΚ

Άρθρο 13.

Προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης από το Δημόσιο

Άρθρο 14.

Ενημέρωση για λογισμικά ή συσκευές παρακολούθησης

Κεφάλαιο Δ’: Θέματα Ε.Υ.Π.

Άρθρο 15.

Διάρθρωση Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3649/2008

Άρθρο 16.

Λειτουργία του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) και ενίσχυση της διαφάνειας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3Α ν. 3649/2008 και παρ. 5 άρθρου 38 ν. 4412/2016

Άρθρο 17.

Θέματα Αρχής Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) -Τροποποίηση περ. 7 άρθρου 4 ν. 3649/2008

Άρθρο 18.

Διοίκηση Ε.Υ.Π. -Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 9 ν. 3649/2008

Άρθρο 19.

Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 ν. 3649/2008

Κεφάλαιο Ε’: Θέματα Κυβερνοασφάλειας

Άρθρο 20.

Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας

Άρθρο 21.

Αποστολή Επιτροπής

Άρθρο 22.

Αρμοδιότητες Επιτροπής

Άρθρο 23.

Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής

Άρθρο 24.

Ομάδες εργασίας Επιτροπής

Άρθρο 25.

Διοικητική υποστήριξη Επιτροπής

Άρθρο 26.

Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συνδρομής

Άρθρο 27.

Υποστήριξη δράσεων του εθνικού κέντρου συντονισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4961/2022 -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 ν. 4961/2022

Άρθρο 28.

Παρακολούθηση απειλών και ευπαθειών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών

Άρθρο 29.

Εθνικό Σχέδιο Αποτίμησης Επικινδυνότητας συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Άρθρο 30.

Στελέχωση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (Ε.Α.Κ.) -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 50 ν. 4635/2019

Άρθρο 31.

Ενοποιημένο Κέντρο Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας (Security Operations Center SOC) -Εθνικό Δίκτυο SOC

Άρθρο 32.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για ζητήματα κυβερνοασφάλειας -Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 4577/2018

Άρθρο 33.

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε άλλες οντότητες -Προσθήκη άρθρου 14Β στον ν. 4577/2018

Κεφάλαιο ΣΤ’: Διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 34.

Ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε δημόσιους φορείς -Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 4624/2019

Άρθρο 35.

Πεδίο εφαρμογής του ν. 4624/2019 -Αντικατάσταση άρθρου 43 ν. 4624/2019

Άρθρο 36.

Ορισμοί -Τροποποίηση άρθρων 44, 53, 58 και 71 ν. 4624/2019

Άρθρο 37.

Αντικατάσταση τίτλου του Τμήματος ΙΙ του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4624/2019

Άρθρο 38.

Νομιμότητα της επεξεργασίας -Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4624/2019 (άρθρο 8 Οδηγίας 2016/680)

Άρθρο 39.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -Αντικατάσταση άρθρου 46 ν. 4624/2019

Άρθρο 40.

Επεξεργασία για άλλους σκοπούς -Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 4624/2019

Άρθρο 41.

Συγκατάθεση του υποκειμένου -Αντικατάσταση άρθρου 49 ν. 4624/2019

Άρθρο 42.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων -Αντικατάσταση άρθρου 52 ν. 4624/2019

Άρθρο 43.

Διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης -Περιορισμός της επεξεργασίας -Αντικατάσταση άρθρου 73 ν. 4624/2019

Άρθρο 44.

Καταργούμενες διατάξεις -Αντικατάσταση άρθρου 84 ν. 4624/2019

Άρθρο 45.

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από την εισαγγελική αρχή -Προσθήκη άρθρου 84Α στον ν. 4624/2019

Άρθρο 46.

Σύσταση Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων

Κεφάλαιο Ζ’: Εξουσιοδοτικές, τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 47.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 48.

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 49.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 50.

Καταργούμενες διατάξεις

Κεφάλαιο Η’: Έναρξη ισχύος

Άρθρο 51.

Έναρξη ισχύος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή