ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 3.

Αρμοδιότητες δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 4.

Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 5.

Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 6.

Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 7.

Οργανικές μονάδες δημοτικής αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 8.

Σύσταση υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 9.

Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 10.

Προσόντα διορισμού

Άρθρο 11.

Ποινική καταδίκη και υποδικία

Άρθρο 12.

Εισαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση

Άρθρο 13.

Βαθμοί προσωπικού δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 14.

Ιεραρχία προσωπικού

Άρθρο 15.

Προβάδισμα

Άρθρο 16.

Βαθμολογική εξέλιξη

Άρθρο 17.

Επετηρίδα

Άρθρο 18.

Διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών

Άρθρο 19.

Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων

Άρθρο 20.

Βαθμολογική ένταξη

Άρθρο 21.

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 22.

Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Άρθρο 23.

Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 24.

Αναπλήρωση προϊσταμένων

Άρθρο 25.

Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 26.

Νομική υποστήριξη δημοτικών αστυνομικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 27.

Απόσπαση

Άρθρο 28.

Απόσπαση σε δήμο τουριστικής περιοχής

Άρθρο 29.

Απόσπαση για λόγους υγείας

Άρθρο 30.

Συνυπηρέτηση

Άρθρο 31.

Μετάταξη σε κλάδο δημοτικής αστυνομίας ανώτερης κατηγορίας

Άρθρο 32.

Μετάταξη σε θέση άλλου κλάδου του ίδιου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 33.

Μετάταξη σε δημοτική αστυνομία άλλου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού -Αμοιβαία μετάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 35.

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 36.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 38.

Σκοπός

Άρθρο 39.

Αντικείμενο

Άρθρο 40.

Σύσταση και αρμοδιότητες φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών

Άρθρο 41.

Διοίκηση Φορέων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 42.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 43.

Καθήκοντα προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 44.

Αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Άρθρο 45.

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Άρθρο 46.

Θέματα προσωπικού φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών

Άρθρο 47.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών

Άρθρο 48.

Πόροι των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 50.

Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 51.

Σκοπός

Άρθρο 52.

Αντικείμενο

Άρθρο 53.

Ορισμός ληξιάρχου και δημοσίευση των αποφάσεων ορισμού του -Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 344/1976

Άρθρο 54.

Δημοσιότητα των αποφάσεων τροποποίησης συμβάσεων εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ. ως προς το ωράριο εργασίας -Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4368/2016

Άρθρο 55.

Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020

Άρθρο 56.

Έγκριση προγράμματος δράσης για την επιχορήγηση συλλόγων με πανελλήνια δράση -Τροποποίηση περ. iii παρ. 1Α άρθρου 202 ν. 3463/2006

Άρθρο 57.

Ορισμός προθεσμίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων της αποκεντρωμένης διοίκησης και τεκμαιρόμενη έγκριση σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής της -Τροποποίηση περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2647/1998

Άρθρο 58.

Ορισμός προθεσμίας για την αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τεκμαιρόμενη έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής της -Προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 19 άρθρου 1 π.δ. 161/2000

Άρθρο 59.

Κατάργηση της διαμεσολάβησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων επί αιτήσεων αναγνώρισης δικαιώματος απόληψης χορηγίας προέδρου δημοτικής κοινότητας ή αύξησης αυτής -Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 1205/1981

Άρθρο 60.

Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 2696/1999

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 61.

Σκοπός

Άρθρο 62.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Άρθρο 63.

Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου -Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 64.

Ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες -Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρο 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 65.

Άδεια για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 66.

Άδεια για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 59 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Άρθρο 67.

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποίηση παρ. 1 και 1Α άρθρου 60 ν. 3584/2007

Άρθρο 68.

Σπουδαστές Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και διορισμός τους -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 1388/1983

Άρθρο 69.

Καθορισμός ποσοστού κάλυψης θέσεων στον κύκλο κινητικότητας -Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016

Άρθρο 70.

Μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4440/2016

Άρθρο 71.

Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 και παρ. 5 άρθρου 7 ν. 4440/2016

Άρθρο 72.

Μετακινήσεις προσωπικού σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 73.

Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών

Άρθρο 74.

Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 9 ν. 4727/2020

Άρθρο 75.

Μεταφορά μη μονιμοποιητέων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 223 ν. 4798/2021

Άρθρο 76.

Ζητήματα υπηρεσιακού γραμματέα -Τροποποίηση παρ. 6 και 10 άρθρου 36 ν. 4622/2019

Άρθρο 77.

Ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 και αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4622/2019

Άρθρο 78.

Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στην Προεδρία της Κυβέρνησης (Σ.Ε.Π. ΠτΚ) -Προκήρυξη θέσεων ευθύνης στην Προεδρία της Κυβέρνησης-Τροποποίηση άρθρου 86 ν. 3528/2007

Άρθρο 79.

Κατάργηση πρόβλεψης μετακινήσεων για το υφιστάμενο προσωπικό του πρώην Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

Άρθρο 80.

Διενέργεια μετάταξης κατόπιν μετακίνησης στους φορείς του άρθρου 15 ν. 4257/2014 -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 ν. 4257/2014

Άρθρο 81.

Ποσοστά απασχόλησης δικηγόρων με ποσοστό αναπηρίας -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4765/2021

Άρθρο 82.

Ανώτατο όριο ηλικίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39 ν. 4765/2021

Άρθρο 83.

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Α.Σ.Ε.Π. και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπών Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 84.

Στελέχωση θέσεων προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας -Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών -Προσθήκη άρθρου 245Α στον ν. 3852/2010

Άρθρο 85.

Κάλυψη αναγκών του «Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» -Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 2 άρθρου 60 ν. 4414/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 86.

Επιστροφή προστίμων που επιβλήθηκαν από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 10 ν. 3870/2010

Άρθρο 87.

Μίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο -Τροποποίηση άρθρου 194 ν. 3463/2006

Άρθρο 88.

Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017

Άρθρο 89.

Ρυθμίσεις για την αποζημίωση των περιφερειακών συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων -Τροποποίηση άρθρου 184 ν. 3852/2010

Άρθρο 90.

Απόφαση οικονομικής επιτροπής Ο.Τ.Α. για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4875/2021

Άρθρο 91.

Δάνεια των Ο.Τ.Α. από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 92.

Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων -Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4915/2022

Άρθρο 93.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

Άρθρο 94.

Ρυθμίσεις για τις αμοιβές μουσικών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

Άρθρο 95.

Μεταφορά ατόμων με αναπηρία -Τροποποίηση άρθρου 155 ν. 4483/2017

Άρθρο 96.

Ορεινοί δήμοι -Τροποποίηση άρθρου 2Β ν. 3852/2010

Άρθρο 97.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας -Τροποποίηση άρθρου 279 ν. 3463/2006

Άρθρο 98.

Διόρθωση στο ορθό παραπομπής -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 61 ν. 4954/2022

Άρθρο 99.

Ιδιάζουσα δωσιδικία δημάρχων και περιφερειαρχών -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 100.

Αρμοδιότητα της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για την Πράξη «Σύστημα Διαχείρισης Δικτύων Κοινής Ωφέλειας Δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4648/2019, Π.Δ. 26/2012 ΚΑΙ Ν. 4804/2021

Άρθρο 101.

Καταχώριση αιτήσεων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού -Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 5 ν. 4648/2019

Άρθρο 102.

Αποστολή έντυπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές αρχές -Αντικατάσταση περ. δ’ παρ. 1 και 2, προσθήκη παρ. 2Α άρθρου 10 ν. 4648/2019

Άρθρο 103.

Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 95 π.δ. 26/2012

Άρθρο 104.

Δικαίωμα μεταδημότευσης για υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές δημοτικών αρχών -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 8 ν. 4804/2021

Άρθρο 105.

Ασυμβίβαστο υπαλλήλων του δήμου και των νομικών προσώπων του -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4804/2021

Άρθρο 106.

Εκλογές δημοτικών αρχών -Κατάρτιση συνδυασμών -Υποβολή υποψηφιοτήτων -Νομοτεχνική βελτίωση -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4804/2021

Άρθρο 107.

Εκλογές περιφερειακών αρχών -Κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα -Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 48 ν. 4804/2021

Άρθρο 108.

Εκλογές περιφερειακών αρχών -Κατάρτιση συνδυασμών -Υποβολή δήλωσης -Διόρθωση παροράματος -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 4804/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 109.

Ρυθμίσεις για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση των οχημάτων του Δημοσίου -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 ν. 4250/2014

Άρθρο 110.

Μη αναστολή άσκησης των καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.) -Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3187/2003

Άρθρο 111.

Διορισμός συγγενούς θανόντος -Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 14 ν. 2266/1994

Άρθρο 112.

Απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1892/1990

Άρθρο 113.

Έναρξη ισχύος διατάξεων λειτουργίας του μητρώου αρρένων -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 116 ν. 4961/2022

Άρθρο 114.

Διόρθωση σφαλμάτων στον ν. 4940/2022

Άρθρο 115.

Διακριτικός τίτλος και έδρα του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 και παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4549/2018

Άρθρο 116.

Αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Ελληνικού -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 ν. 4549/2018

Άρθρο 117.

Στελέχωση του Φορέα -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4549/2018

Άρθρο 118.

Χρηματοδότηση του Φορέα -Τροποποίηση περ. α’ και β’ άρθρου 11 ν. 4549/2018

Άρθρο 119.

Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 92 ν. 3852/2010

Άρθρο 120.

Ερμηνευτική διάταξη των παρ. 1 και 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αναφορικά με τη θητεία των αντιπεριφερειαρχών

Άρθρο 121.

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα -Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021

Άρθρο 122.

Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα -Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4547/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 123.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 124.

Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας -Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4807/2021

Άρθρο 125.

Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 126.

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 127.

Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών -«Το καλάθι του Αΐ Βασίλη»

Άρθρο 128.

Συγκρότηση Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 127 ν. 4964/2022

Άρθρο 129.

Αποδοχές αποσπασμένου προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4872/2021

Άρθρο 130.

Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης -Διοικητική υποστήριξη από τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4872/2021

Άρθρο 131.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την οργάνωση της διοίκησης της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης -Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 16 ν. 4872/2021

Άρθρο 132.

Επιλογή και θητεία Γενικού Διευθυντή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4512/2018

Άρθρο 133.

Σύσταση Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση άρθρων 13, 14 και 17 και προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 4512/2018

Άρθρο 134.

Παράταση διάρκειας ισχύος θέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 135.

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 136.

Παράταση ισχύος πράξεων παραχώρησης ακινήτων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 137.

Παράταση διάρκειας ισχύος υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 138.

Ζητήματα θητείας υπηρετούντων Διοικητών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 ν. 4375/2016 -Τροποποίηση παρ. 2 και 5 άρθρου 11 ν. 4375/2016

Άρθρο 139.

Παράταση ισχύος των εισαγγελικών διατάξεων περί άσκησης πράξεων επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

Άρθρο 140.

Οικονομική συνδρομή και συνεισφορά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 141.

Επίταξη ακινήτων -Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 142.

Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 143.

Τελική διάταξη

Άρθρο 144.

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 145.

Έναρξη ισχύος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή