ΜΕΡΟΣ A’: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3.

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4.

Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 5.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα

Άρθρο 6.

Ένταξη προτάσεων καινοτομίας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα

Άρθρο 7.

Προγράμματα Επιτάχυνσης Καινοτομίας και Εργαστήρια Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα

Άρθρο 8.

Πληροφοριακό Σύστημα για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα

Άρθρο 9.

Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα – Πιστοποίηση

Άρθρο 10.

Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα

Άρθρο 11.

Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας

Άρθρο 12.

Οργανικές μονάδες για την καινοτομία στο Υπουργείο Εσωτερικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 14.

Σκοπός

Άρθρο 15.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 16.

Προσωπικό αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4674/2020 και παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4257/2014

Άρθρο 17.

Εξατομικευμένη στήριξη και πρόβλεψη μέτρων σε εργαζομένους με αναπηρία στον δημόσιο τομέα

Άρθρο 18.

Επέκταση της δυνατότητας ανακατανομής κενών θέσεων στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 19.

Προσαρμογή άρθρου 20 ν. 4622/2019 στο νέο προσοντολόγιο -κλαδολόγιο του Δημοσίου -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 20 ν. 4622/2019

Άρθρο 20.

Προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης -Αντικατάσταση άρθρου 51 ν. 4622/2019

Άρθρο 21.

Πλήρωση θέσεων στην Α.Α.Δ.Ε. βάσει της υπό στοιχεία 1Γ/2022 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 22.

Συμμετοχή επιτυχόντων πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. σε προκηρύξεις -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 8 του ν. 4765/2021

Άρθρο 23.

Ανανεώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών -Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Άρθρο 24.

Πλήρωση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στα γραφεία μονομελών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 25.

Τοποθέτηση σε προσωποπαγείς θέσεις του e-ΕΦΚΑ -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 104 του ν. 4764/2020

Άρθρο 26.

Πίνακας προακτέων δημοτικών αστυνομικών -Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 36 του ν. 5003/2022

Άρθρο 27.

Δικαίωμα διορισμού στον δημόσιο τομέα εξαιτίας του σεισμού της 27ης.9.2021 στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδος Κρήτης και των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων της 15ης.10.2022 στον Δήμο Μαλεβιζίου

Άρθρο 28.

Διάρκεια προσλήψεων ατόμων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με βάση τον πίνακα κατάταξης προσληπτέων μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 131 του ν. 4714/2020 -Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 8 του ν. 4915/2022

Άρθρο 29.

Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 1264/1982

Άρθρο 30.

Άδεια γονέων δημοσίων υπαλλήλων λόγω θανάτου τέκνου τους -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 50 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 31.

Απονομή ηθικών αμοιβών σε δημοσίους υπαλλήλους -Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 62 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 32.

Άδεια γονέων δημοτικών υπαλλήλων λόγω θανάτου τέκνου τους -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 57 ν. 3584/2007

Άρθρο 33.

Σύσταση Μητρώου για Σωματεία Γενικού Σκοπού

Άρθρο 34.

Συνυπηρέτηση τριτέκνων πολυτέκνων -Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4440/2016

Άρθρο 35.

Τελικές -Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 36.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 37.

Σκοπός

Άρθρο 38.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Άρθρο 39.

Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων -Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 3463/2006

Άρθρο 40.

Δάνεια Ο.Τ.Α. -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 176 ν. 3463/2006

Άρθρο 41.

Μίσθωση από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ακινήτων ιδιοκτησίας δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών -Τροποποίηση άρθρου 194 ν. 3463/2006

Άρθρο 42.

Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α. -Τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006

Άρθρο 43.

Χρόνος έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας -Τροποποίηση άρθρου 279 ν. 3463/2006

Άρθρο 44.

Ρυθμίσεις για την αποδοχή μελετών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010

Άρθρο 45.

Προγραμματικές συμβάσεις -Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Άρθρο 46.

Έλεγχος νομιμότητας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 225 ν. 3852/2010

Άρθρο 47.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας -Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 283 ν. 3852/2010

Άρθρο 48.

Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων -Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 3852/2010

Άρθρο 49.

Επιχορήγηση δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων

Άρθρο 50.

Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες -Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4071/2012

Άρθρο 51.

Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 13 από 20.10.1958 β.δ.

Άρθρο 52.

Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας -Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005

Άρθρο 53.

Ρυθμίσεις σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε δήμο ή στην ΕΤΑΔ Α.Ε. από λιμενική αρχή κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020

Άρθρο 54.

Αδειοδότηση Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66ΚΣΤ ν. 4939/2022

Άρθρο 55.

Παράταση διάρκειας προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Άρθρο 56.

Εισφορές Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης -Τροποποίηση άρθρου 239 ν. 4555/2018

Άρθρο 57.

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 64 ν. 4954/2022

Άρθρο 58.

Kωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 10 και παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4804/2021

Άρθρο 59.

Εκλογές δημοτικών αρχών -Κατάρτιση συνδυασμών -Υποβολή υποψηφιοτήτων -Τροποποίηση παρ. 1 και 11 άρθρου 15 ν. 4804/2021

Άρθρο 60.

Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άρθρο 61.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε Ο.Τ.Α. για μεταβίβαση ακινήτου λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων

Άρθρο 62.

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έργων λιμενικών υποδομών ποταμού Μεσογγής στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Άρθρο 63.

Εγκαταστάσεις Συνοριακής Διάβασης Πρεσπών

Άρθρο 64.

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών -Τροποποίηση άρθρων 391 ν. 4957/2022 και άρθρου 188 ν. 4972/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 65.

Προσθήκη του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) ως χρήστη του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 4 ν. 4830/2021

Άρθρο 66.

Παράβολο για λήψη γενετικού υλικού από ζώα συντροφιάς -Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4830/2021

Άρθρο 67.

Ρυθμίσεις για τους σκύλους εργασίας του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και των διωκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων -Τροποποίηση άρθρων 2, 3, 4, 5, 8, 9 και 16 ν. 4830/2021

Άρθρο 68.

Υπεύθυνος διαχείρισης και φροντίδας του ζώου συντροφιάς ή ζώου άλλης κατηγορίας κατά τη διάρκεια παραμονής του σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4830/2021

Άρθρο 69.

Διόρθωση περιγραφών παραβάσεων -Ρυθμίσεις για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των προδιαγραφών λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς των άρθρων 28 και 29 ν. 4830/2021 -Τροποποίηση περ. 12 και 13 παρ. 1 και παρ. 9 άρθρου 35 ν. 4830/2021

Άρθρο 70.

Ρυθμίσεις για τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και την ανάδειξη των μελών της -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 39 ν. 4830/2021

Άρθρο 71.

Παράταση προθεσμιών για το ΕΜΖΣ και τα Υπομητρώα του και για την υποχρέωση στείρωσης ή αποστολής δείγματος γενετικού υλικού -Τροποποίηση παρ. 7, 8 και 9 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72.

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 73.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 74.

Προσθήκη πόρου χρηματοδότησης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης -Προσθήκη περ. ι) στην παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 322/1994

Άρθρο 75.

Επιτρεπόμενος αριθμός χρήσης πολιτικών γραφείων υποψηφίων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο -Τροποποίηση περ. εγ’ παρ. 1 άρθρου 18 π.δ. 15/2022

Άρθρο 76.

Προθεσμία ανακήρυξης εκλογικών συνδυασμών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 π.δ. 26/2012

Άρθρο 77.

Προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Άρθρο 78.

Ανασύνταξη πινάκων διοριστέων προκήρυξης 2Κ/2019 -Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Άρθρο 79.

Παράταση διάρκειας συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021

Άρθρο 80.

Ειδική άδεια δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών -Τροποποίηση άρθρου 50 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και άρθρου 57 Κώδικα Κατάστασης Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Άρθρο 81.

Καταβολή επιδόματος ευθύνης Συμβούλου Ακεραιότητας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4795/2021

Άρθρο 82.

Μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών -Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 16 ν. 1586/1986

Άρθρο 83.

Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Άρθρο 84.

Μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 3536/2007

Άρθρο 85.

Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας -Ενιαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 4052/2012

Άρθρο 86.

Διόρθωση παροράματος ως προς τις Υπηρεσίες Δόμησης -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 97Α ν. 3852/2010

Άρθρο 87.

Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης συντήρησης και δοκιμαστικής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης

Άρθρο 88.

Διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο πρότυπης πρότασης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4903/2022

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 89.

Ποσό ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 62 ν. 4986/2022

Άρθρο 90.

Αντιστάθμιση κινδύνου από ενεργειακές κρίσεις -Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 58Γ ν. 4001/2011

Άρθρο 91.

Εφαρμογή Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας -Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 4994/2022

Άρθρο 92.

Εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας σε συμβάσεις φυσικής παράδοσης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας -Τροποποίηση άρθρου 12Α ν. 4425/2016

Άρθρο 93.

Περιορισμός επιδότησης καταναλωτών που έχουν συνάψει συμβάσεις φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στην παρ. 3Α του ν. 4425/2016 -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021

Άρθρο 94.

Πρόγραμμα Παραγωγικών Επενδύσεων Πράσινης Οικονομίας («Produc-E Green»)

Άρθρο 95.

Πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 96.

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 97.

Παραρτήματα

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή