ΜΕΡΟΣ Α’ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 1.

Κύρωση της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125)

Άρθρο 2.

Κύρωση της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α’ 132)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 3.

Ρύθμιση για την προμήθεια και διάθεση μο-νοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125)

Άρθρο 4.

Πρόσληψη επικουρικού, πλην ιατρών, προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 10 ν. 3329/2005

Άρθρο 5.

Παροχή υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012

Άρθρο 6.

Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 4804/2021

Άρθρο 7.

Προσδιορισμός εκλογικών περιφερειών – Αντικατάσταση περ. β) άρθρου 12 ν. 4804/2021

Άρθρο 8.

Αρμόδιο δικαστήριο – Αντικατάσταση άρθρου 14 ν. 4804/2021

Άρθρο 9.

Διευκρίνιση ως προς την ποσόστωση υποψηφίων γυναικών – Εναρμόνιση κωλυμάτων εκλογιμότητας με κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων βάσει του Ποινικού Κώδικα – Επικύρωση με υπεύθυνη δήλωση της υποψηφιότητας πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. – Μη επέλευση ακυρότητας του συνδυασμού σε περίπτωση μη υποβολής ατομικού ηλεκτρονικού παραβόλου υποψηφίου που δεν ανακηρύσσεται – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4804/2021

Άρθρο 10.

Προθεσμία παράδοσης ψηφοδελτίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4804/2021

Άρθρο 11.

Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 26 ν. 4804/2021

Άρθρο 12.

Αποσαφήνιση απονομής έδρας σε περίπτωση ίσου αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες – Τροποποίηση περ. γ) άρθρου 27 ν. 4804/2021

Άρθρο 13.

Αποσαφήνιση κατανομής εδρών σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού σε δημοτικές κοινότητες έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 4804/2021

Άρθρο 14.

Αποστολή αποφάσεων επικύρωσης από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4804/2021

Άρθρο 15.

Δήλωση περί μη στέρησης δικαιώματος του εκλέγειν – Υποψήφιοι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. – Δήλωση του επικεφαλής του συνδυασμού – Συνέπειες της μη επικύρωσης της υποψηφιότητας και μη καταβολής του παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο -Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 52 ν. 4804/2021

Άρθρο 16.

Αύξηση των σταυρών προτίμησης σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν δύο (2) περιφερειακούς συμβούλους – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 4804/2021

Άρθρο 17.

Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου – Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4804/2021

Άρθρο 18.

Αποσαφήνιση για την κατανομή έδρας σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες – Τροποποίηση περ. γ’ άρθρου 60 ν. 4804/2021

Άρθρο 19.

Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κατά την επαναληπτική ψηφοφορία – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 ν. 4804/2021

Άρθρο 20.

Ορισμός τρόπου εκλογής προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 ν. 3852/2010

Άρθρο 21.

Αναγνωρισμένες δημοτικές κοινότητες μετά την ημέρα αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού έτους 2021

Άρθρο 22.

Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένη Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 23.

Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών – Τροποποίηση άρθρου 391 ν. 4957/2022

Άρθρο 24.

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25.

Όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4633/2019

Άρθρο 26.

Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4633/2019

Άρθρο 27.

Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4633/2019

Άρθρο 28.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4633/2019

Άρθρο 29.

Διοικητική διάρθρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4633/2019

Άρθρο 30.

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 31.

Στελέχωση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Άρθρο 32.

Ρυθμίσεις για το διδακτικό προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 33.

Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων πανεπιστημίων

Άρθρο 34.

Μετατάξεις κλάδου επιτελικών στελεχών

Άρθρο 35.

Εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη δαπανών – Τροποποίηση άρθρου 54 ν. 4765/2021

Άρθρο 36.

Ειδική πρόβλεψη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 5027/2023

Άρθρο 37.

Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με το π.δ. 99/2017- Ορισμός προθεσμίας για την αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή βεβαίωσης έναρξης μελέτης -Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019 και άρθρου 189 ν. 4972/2022

Άρθρο 38.

Παρατάσεις ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995 και παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4821/2021

Άρθρο 39.

Ρυθμίσεις για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λο ιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 19Β και τροποποίηση στοιχείου Α’ παρ. 20 άρθρου 32 ν. 4361/2016

Άρθρο 40.

Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017

Άρθρο 41.

Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άρθρο 42.

Παράταση προθεσμίας για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 117 ν. 5039/2023

Άρθρο 43.

Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών της Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 44.

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τη διακρίβωση των κακουργημάτων των άρθρων 290 και 291 ΠΚ – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 6 ν. 5002/2022

Άρθρο 45.

Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου – Τροποποίηση περ. η) παρ. 6 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46.

Έναρξη ισχύος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή