Τα νέα του ΕΣΠΑ

Οδικός χάρτης για μια περισσότερο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

3/9/2021

Στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της EUSAIR, για την εφαρμογή της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», η Αυτόνομη Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia σε συνεργασία με τον Όμιλο Θαλάσσιων Τεχνολογιών MARE FVG και την πρωτοβουλία της Κεντρικής Ευρώπης (Central European Initiative –CEI) διοργάνωσαν την εκδήλωση με τίτλο «ΕUSAIR- Επενδύσεις σε δεξιότητες και επιμόρφωση: Οδικός χάρτης για μια πιο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου», με στόχο να πραγματοποιηθεί μiα διεξοδικότερη συζήτηση σχετικά με τη νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ και να δημιουργηθεί ένας κοινός προβληματισμός σχετικά με τη ζήτηση γαλάζιας και πράσινης αναβάθμισης των υφιστάμενων δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις εκκλήσεις για ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της περιφέρειας Marche, ως εταίρου του έργου EUSAIR Facility Point και συγκέντρωσε περισσότερους από 100 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO, ΓΔ MARE, ΓΔ EMPL), των φορέων διακυβέρνησης της EUSAIR και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών που προέρχονται από τις 9 χώρες της EUSAIR.

Η έναρξη της ανταλλαγής στελεχών-εμπειρογνωμόνων, για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαίδευση και κατάρτιση, που πηγάζουν από τις αξιακές αλυσίδες της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, αποτελεί το πρώτο βήμα προς συντονισμένες δράσεις, που συνδέονται με τις αντίστοιχες εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (S3) για την ανταλλαγή και τον καθορισμό πιθανών κοινών διαδρομών κατάρτισης & εκπαίδευσης και κοινών πρωτοβουλιών για την κάλυψη των κενών στις επαγγελματικές δεξιότητες.

Στη σύνοδο ολομέλειας καθορίστηκε το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ και οι βασικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Έπειτα, ακολούθησαν δύο θεματικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, οι οποίες επικεντρώθηκαν αντίστοιχα στη βιώσιμη ναυπήγηση πλοίων και σκαφών και στη βιώσιμη λιμενική λειτουργία.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Γαλάζιες δεξιότητες για τη βιώσιμη ναυπήγηση πλοίων και σκαφών στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου», αναδείχθηκε η προθυμία για προώθηση και διατήρηση των δεσμών τετραπλούς έλικας στους τομείς των θαλάσσιων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της προσαρμογής των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών ικανών να δημιουργήσουν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη συνεργασία, ευκαιρίες ευθυγράμμισης των υφιστάμενων κονδυλίων και να αφιερώσουν οριζόντιες προσπάθειες για τη διάδοση αυτών των δεξιοτήτων. Η επένδυση στη μηχανική και την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, αρχής γενομένης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την προώθηση μιας πιο πράσινης βιομηχανίας και η ενσωμάτωση της ψηφιακής επανάστασης στη σχετική κατάσταση είναι επίσης σημαντική και επίκαιρη. Ακόμα, μία ψηφιακή προσέγγιση είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί σε μια μακροχρόνια διαδικασία εκμάθησης, η οποία θα αντιμετωπίζει την ανάγκη τόνωσης των εγκάρσιων δεξιοτήτων (κινητικότητα, νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας, βελτιστοποίηση των πόρων). Η περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημείο καμπής για τη βιομηχανία ναυπήγησης πλοίων και σκαφών.

Η δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης επικεντρώθηκε στις «Γαλάζιες δεξιότητες για βιώσιμες λιμενικές δραστηριότητες στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου», όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι λιμενικών φορέων και διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η συζήτηση υπογράμμισε τις απαιτήσεις για καινοτόμες λύσεις σε πολλούς τομείς, με μια διεπιστημονική προσέγγιση στον καθορισμό των προβλημάτων και πιθανές λύσεις κατάρτισης.

Η παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών κρίνεται αναγκαία προκειμένου να κατανοηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις στην αλυσίδα ζήτησης-προσφοράς και κατά συνέπεια, μια στρατηγική βασισμένη σε δεδομένα και συγκεκριμένες δράσεις για την κάλυψη της ζήτησης και της προσφοράς είναι απαραίτητη. Οι διεπιστημονικές και οι κοινωνικές δεξιότητες ενισχύονται σε σύγκριση με τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας και ένας ενδεικτικός κατάλογος νέων δεξιοτήτων που λαμβάνει υπόψη το σύστημα, τον εξοπλισμό, την αυτοματοποίηση και τις τεχνολογίες πληροφορικής, έχει διαδοθεί ως απόκριση για τη διαφοροποίηση του λιμενικού συστήματος, το οποίο αλλάζει τον παραδοσιακό του ρόλο προς έναν ενεργειακό και βιώσιμο βιομηχανικό κόμβο.

Κατά την τελική σύνοδο, το συνέδριο επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις εμπειρίες που έχουν ήδη αποκτηθεί από τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής, μεταξύ άλλων όσον αφορά στην ενσωμάτωση της μακροπεριφερειακής προσέγγισης στις κυρίαρχες τάσεις. Ειδική συνεισφορά σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα προσφέρθηκε επίσης από το πρόγραμμα Interreg ADRION 2014-20 σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον τομέα των γαλάζιων δεξιοτήτων και τον σχεδιασμό των σχετικών προτεραιοτήτων του μελλοντικού προγράμματος 2021-27, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εθνικό Οργανισμό για Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης της Ιταλίας (ANPAL) σχετικά με τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις κοινότητες της Αδριατικής και του Ιονίου στην τρέχουσα δύσκολη φάση των μετασχηματιστικών διαδικασιών.

Είδος

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/9/2021

Πηγή