Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί αποστολή της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Για τις ανάγκες λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι απαραίτητη η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος τόσο για την καταχώρηση δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, όσο και για την άντληση δεδομένων από τις σχολικές μονάδες για τις ανάγκες των μελετών και των ερευνών που υλοποιεί για την παρακολούθηση, τη μελέτη και την αξιολόγηση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα λειτουργεί σε περιβάλλον Web και θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες μέσω browser. Θα περιλαμβάνονται φόρμες για την εισαγωγή των δεδομένων, ενώ τα στοιχεία που θα καταχωρούνται θα αποθηκεύονται στη bάση dεδομένων του συστήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ (ΙΤΥΕ)

Περίοδος υποβολής

από 16/2/2021 έως 29/4/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 100.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή