Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2023 ]

Κατηγορία: Λοιπά

Αφορά : Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5015/2023: Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου – Μετατροπή σε Α.Ε. του ΙΦΕΤ

Ο.3008/2023
Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5015/2023 (ΦΕΚ Α’ 20/02.02.2023) και συγκεκριμένα: α) του άρθρου 4 της από 22.11.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ ΧΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του μέρους Α αυτού, και β) του άρθρου δέκατου τέταρτου «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991» του μέρους Γ’ αυτού

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023
ΑΔΑ : Ο 3008/10-02-2023


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375311,317
Email : [email protected]
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδ. : 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 4802172
Email : [email protected]

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5015/2023 (ΦΕΚ Α’ 20/02.02.2023) και συγκεκριμένα: α) του άρθρου 4 της από 22.11.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ ΧΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του μέρους Α αυτού, και β) του άρθρου δέκατου τέταρτου «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991» του μέρους Γ’ αυτού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς -έργο ΧΙ, παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του μέρους Α του Ν.5015/2023 (ΦΕΚ Α’ 20/02.02.2023), καθώς και των διατάξεων του άρθρου δέκατου τέταρτου «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991.» του μέρους Γ’ του ίδιου νόμου. 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων:
α) του άρθρου 4 της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς -έργο ΧΙ, παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας
β) του άρθρου δέκατου τέταρτου του μέρους Γ’ «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991» του κοινοποιούμενου νόμου.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Οι διατάξεις του άρθρου 4 της κυρωθείσας επιμέρους σύμβασης δωρεάς αφορά το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», την ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία Μ.Α.Ε.», την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Παιδική Ψυχική Υγεία» και τους προμηθευτές αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που συμφωνείται με την εν λόγω σύμβαση.
– Οι διατάξεις του άρθρου δέκατου τέταρτου αφορούν το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας που μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε, και την εταιρεία με τη οποία συγχωνεύεται «ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε.» .

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις κατωτέρω διατάξεις:

1. Άρθρο 4 της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς -Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του μέρους Α του Ν.5015/2023:

«Προϋπολογισμός
Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου υπολογίζεται μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, το οποίο αφορά το σύνολο του αντικειμένου του επιστημονικού προγράμματος και ειδικότερα αφορά σε καταβολές που θα κάνει είτε το Ίδρυμα, είτε ο Φορέας Υλοποίησης, είτε ο Διαχειριστής του Έργου σε τρίτους. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών του Child Mind Institute για την Επιστημονική συνδρομή που θα παράσχει κατά την προκαταρκτική Φάση και πιλοτική φάση υλοποίησης του Έργου. Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.2. της Σύμβασης.
Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 περίπτωση ιστ’ του νόμου 2859/2000, όπως ισχύει.»

2. Άρθρο δέκατο τέταρτο «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991»

«1. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2737/1999 (Α’ 174), περί ρύθμισης θεμάτων του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τα εδάφια πρώτο και δεύτερο αντικαθίστανται, β) τα εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και όγδοο τροποποιούνται, ώστε να αναφέρεται η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., και όχι η ΙΦΕΤ Α.Ε., και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που ιδρύθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1965/1991 (Α’ 146) και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» και έδρα την Παλλήνη Αττικής, η οποία διέπεται από τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), τον ν. 4972/2022 (Α’ 181), την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1965/1991, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Το καταστατικό συντάσσεται και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των μετόχων της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. Η μεταβολή της νομικής μορφής, κατά τα ανωτέρω, συντελείται με τη δημοσίευση του καταστατικού της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.
Η ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε. συγχωνεύεται με τη μετατραπείσα σε ανώνυμη εταιρεία «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» αποτελείται από μία ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στον Ε.Ο.Φ., το Δ.Σ. του οποίου ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Η μετατροπή και η συγχώνευση έχουν πλήρη απαλλαγή από φόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων περιορίζονται στο 1/4 των νομίμων. Η σχέση εργασίας που συνδέει το υπάρχον προσωπικό διατηρείται και μεταξύ αυτού και της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς και τους ίδιους όρους.».»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή