Προισχύουσες διατάξεις

Νέες διατάξεις

   

Άρθρο 1

1.1. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο παράρτημα Α του ν. 4308/2014, «ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο 1.1. Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων (service provider – issuance of sales invoices), νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), αυθεντικοποιεί και διαβιβάζει για λογαριασμό της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου. Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον Πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο Πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο. Τα παραπάνω αναφερόμενα, όσον αφορά, τη διαβίβαση, αρχειοθέτηση και φύλαξη παραστατικών από τον Πάροχο, ισχύουν και για τα παραστατικά πωλήσεων που ο Πάροχος εκδίδει στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 1.3. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος είναι διαφορετικό πρόσωπο από την υπόχρεη σε έκδοση παραστατικών οντότητα.      

Άρθρο 2

2.8. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να αναρτούνται οι άδειες καταλληλότητας, που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί, σε ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.. 2.8. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να αναρτούνται οι άδειες καταλληλότητας, που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί, σε ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..
Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τους ελέγχους για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, δυνάμει του άρθρου 149 του ν. 4601/2019, η ΑΑΔΕ αναρτά σε ιστοσελίδα της, διακριτή επισήμανση ανά Πάροχο ότι μπορεί να διενεργεί τις συναλλαγές αυτές, μετά από σχετική ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.    

Άρθρο 3

(Απώλεια διασύνδεσης)

3.3. Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ παρόχου και συμβεβλημένης υπόχρεης οντότητας, η υπόχρεη οντότητα μπορεί να εκδίδει τα παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014. 3.3. α) Οι περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης διακρίνονται σε απώλεια επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης υπόχρεης οντότητας καθώς και σε απώλεια επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και ΑΑΔΕ.
Η πρώτη περίπτωση απώλειας επισημαίνεται στα παραστατικά που εκδίδονται και στα σχετικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με διακριτή ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Οντότητας – Παρόχου -Transmission Failure_1» και η δεύτερη περίπτωση απώλειας επισημαίνεται με «Απώλεια Διασύνδεσης Παρόχου – ΑΑΔΕ – Transmission Failure_2».
Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης υπόχρεης οντότητας λόγω διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet), η υπόχρεη οντότητα οφείλει να προβεί άμεσα σε όλες τις δυνατές ενέργειες για την αποκατάσταση της διασύνδεσης.

Στην περίπτωση παραστατικών λιανικής πώλησης, η υπόχρεη οντότητα έχει την υποχρέωση να διαθέτει και μονάδα ταυτότητας συνδρομητή παρόχου δικτύου – κάρτας SIM (Subscriber Identity/identification Module) την οποία χρησιμοποιεί για την επιτυχή διασύνδεση της με τον Πάροχο. Εναλλακτικά η μονάδα ταυτότητας συνδρομητή παρόχου δικτύου – κάρτας SIM, χρησιμοποιείται από την υπόχρεη οντότητα για την καταγραφή και τεκμηρίωση της απώλειας διασύνδεσης με τον Πάροχο (Transmission Failure_1) και τη διαβίβαση των κάτωθι δεδομένων απώλειας με απευθείας διασύνδεση.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στον Πάροχο για την καταγραφή και τεκμηρίωση της απώλειας διασύνδεσης είναι τα παρακάτω:

α) ΑΦΜ Εκδότη
β) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
γ) Αριθμός Παραστατικού
δ) Καθαρή αξία
ε) ΦΠΑ
στ) Συνολική Αξία Παραστατικού
ζ) Τύπος Παραστατικού

Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία τα παραστατικά λιανικής πώλησης εκδίδονται, χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή.

Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει στη σύμβαση που συνάπτει με την υπόχρεη οντότητα τα στοιχεία της αντίστοιχης σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία, σκοπός) του παρόχου δικτύου και της υπόχρεης οντότητας, με διακριτή αναφορά στην υποστήριξη που παρέχεται για την αποφυγή της απώλειας διασύνδεσης.

Σε περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας κάθε εναλλακτικού και διαθέσιμου μέσου έκδοσης παραστατικών, η οντότητα

εκδίδει τα παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραστατικά λιανικής πώλησης που εκδίδονται χειρόγραφα δεν διαβιβάζονται από τον Πάροχο και η υπόχρεη οντότητα δύναται να τα διαβιβάζει είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρισης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της, όπως ορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης της υπόχρεης οντότητας με τον Πάροχο (Transmission Failure_1) για συναλλαγές χονδρικής, η υπόχρεη οντότητα συνεχίζει να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά με χρήση λογισμικού που διαθέτει, χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης με οποιοδήποτε εναλλακτικό τρόπο πλην Παρόχου, παραστατικών χονδρικών και λιανικών πωλήσεων, χωρίς να συντρέχει περίπτωση απώλειας ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και οντότητας, τα ευεργετήματα της παρ. 2 του άρθρου 71ΣΤ ΚΦΕ αίρονται.

β) Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και Α.Α.Δ.Ε. (Transmission Failure_2), λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet), είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η υπόχρεη οντότητα συνεχίζει να εκδίδει τα παραστατικά χονδρικής και λιανικής πώλησης με χρήση λογισμικού, χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή.

3.4. Δεν νοείται η εκ των υστέρων της έκδοσης του παραστατικού αυθεντικοποίηση αυτού. Ωστόσο, ειδικά για τα παραστατικά διακίνησης και τα τιμολόγια, στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας της «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» ή αδυναμίας επικοινωνίας του εκδότη με τον πάροχο, επιτρέπεται η χειρόγραφη ή η μηχανογραφική έκδοση αυτών μέσω βοηθητικού λογισμικού, αφού προηγουμένως σταλεί από τον εκδότη, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που θα έχει διαθέσει ο πάροχος, μήνυμα (SMS ή άλλο ισοδύναμο) στον πάροχο, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός παραστατικού, ενώ η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης θα ταυτοποιούνται από την ώρα αποστολής του μηνύματος. Ο πάροχος αποστέλλει άμεσα αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης της λήψης. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο εκδότης, μέσω λογισμικού που του παρέχει ο πάροχος, αποστέλλει το σύνολο των παραπάνω παραστατικών διακίνησης ή τιμολογίων σε αυτόν, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυθεντικοποίησης και αποθήκευσης αυτών, με ειδική ένδειξη διαφοροποίησης του τρόπου έκδοσής τους.
  3.4. α) Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης υπόχρεης οντότητας – Παρόχου (Transmission Failure_1), η υπόχρεη οντότητα διαβιβάζει στον Πάροχο τα υπόψη παραστατικά εντός μίας (1) ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης εκάστου παραστατικού, για την εκ των υστέρων διαβίβαση τους μέσω Παρόχου, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και στους λήπτες αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Η ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Οντότητας – Παρόχου – Transmission Failure_1», συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο επισκόπησης του παραστατικού μέσω δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code).

β) Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης Παρόχου -Α.Α.Δ.Ε. (Transmission Failure_2), η επιχείρηση διαβιβάζει στον Πάροχο

τα υπόψη παραστατικά, σε πραγματικό χρόνο, και ο Πάροχος τα διαβιβάζει αντίστοιχα, με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με σκοπό την εκ των υστέρων διαβίβαση των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και στους Λήπτες αυτών, εντός μίας (1) ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης εκάστου παραστατικού. Η ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Παρόχου -ΑΑΔΕ – Transmission Failure_2», συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο επισκόπησης του παραστατικού μέσω δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code).

γ) Ο Πάροχος και

για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας στη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει αδιάλειπτα και ψηφιακά την οντότητα, σχετικά με τα παραστατικά που έχει διαβιβάσει για λογαριασμό της είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε με απώλεια διασύνδεσης.

δ) Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να εμφανίζει διακριτά τα παραστατικά που διαβιβάζει με τη διαδικασία της απώλειας επικοινωνίας, τόσο στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης υπόχρεης οντότητας – Παρόχου (Transmission Failure_1) όσο

και στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης Παρόχου – Α.Α.Δ.Ε. (Transmission Failure_2).

ε) Ο Πάροχος για τις περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης

με την υπόχρεη οντότητα, υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανά εκδότη καθώς και να διαβιβάζει στην Α.Α.Δ.Ε. για κάθε μήνα τα αντίστοιχα δεδομένα έως το τέλος του επόμενου μήνα.

στ) Η επιλογή από την υπόχρεη οντότητα, χρήσης υπηρεσιών Παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων, προϋποθέτει την αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο στην περιοχή που βρίσκεται η εγκατάσταση της υπόχρεης οντότητας.

Έκδοση στοιχείων λιανικής από παρόχους

3.5. Τα ηλεκτρονικά παραστατικά λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν αυθεντικοποιηθεί από τον πάροχο και να είναι δυνατή η άμεση επισκόπηση του συνόλου του περιεχομένου τους από ιστοσελίδα του παρόχου, πριν την παράδοσή τους στον πελάτη λιανικής.
  3.5. Τα ηλεκτρονικά παραστατικά πρέπει να έχουν αυθεντικοποιηθεί από τον Πάροχο και να είναι δυνατή η άμεση επισκόπηση του συνόλου του περιεχομένου τους από ιστοσελίδα του Παρόχου, πριν την παράδοσή τους στο λήπτη.
Ειδικότερα στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών λιανικής μέσω Παρόχου αντί της χρήσης ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), παραμένει η υποχρέωση σήμανσης και των δεδομένων που συσχετίζονται με τα εκδοθέντα παραστατικά λιανικής, ανεξάρτητα αν υπάρχει υποχρέωση ή μη διαβίβασης αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης λογιστικών στοιχείων λιανικής και των συσχετιζόμενων με αυτά παραστατικών, ο Πάροχος διασφαλίζει τη συσχέτιση τους καθώς και την τεκμηρίωση, τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα της σήμανσης τους, με επιπλέον υποχρεωτική αναγραφή της ώρας έκδοσης αυτών.

Ειδικότερα στην περίπτωση οντότητας εστίασης, τα εκδοθέντα δελτία παραγγελίας διαθέτουν δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR code), διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και λαμβάνουν ΜΑΡΚ. Η συσχέτιση των δελτίων παραγγελίας με τα λογιστικά στοιχεία εσόδων που αφορούν, διενεργείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την έκδοσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διακόψει τη διαδικασία διαβίβασης του συνόλου των δεδομένων της υπόχρεης οντότητας, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συσχέτισης των ανοικτών δελτίων παραγγελίας.
3.6. Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό ζητηθεί. Ειδικά, για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τα εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης εκτυπώνονται και παραδίδονται στους ιδιώτες καταναλωτές με κάθε παράδοση αγαθού ή με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών. 3.6. Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του Λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του Παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό ζητηθεί. Ειδικά για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τα εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ιδιώτες καταναλωτές με την προϋπόθεση της δυνατότητας επίδειξής τους από αυτούς σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, είτε εκτυπώνονται και παραδίδονται σε αυτούς με κάθε παράδοση αγαθών ή ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών

Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά

3.7. Σε κάθε παραστατικό, που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, αναγράφεται η επωνυμία και ο ιστότοπος του παρόχου. Επίσης, αναγράφεται η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β. 3.7. Σε κάθε παραστατικό, που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών Παρόχου, αναγράφεται η επωνυμία και ο ιστότοπος του Παρόχου. Επίσης, αναγράφονται η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β.
Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης αναγράφονται υποχρεωτικά και με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο.

Στην περίπτωση απώλειας επικοινωνίας υπόχρεης οντότητας και Παρόχου, τα παραστατικά δεν αναγράφουν τα δεδομένα του Παραρτήματος Β, παρά μόνο την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Επιχείρησης – Παρόχου – Transmission Failure_1», με ευθύνη της υπόχρεης οντότητας η οποία εκδίδει τα εν λόγω παραστατικά με δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR code). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβίβασης, όπως περιγράφεται στις παρ. 3.3 και 3.4, τα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου, περιλαμβάνουν τα δεδομένα του Παραρτήματος Β, όπως αυτά αποδίδονται από την Α.Α.Δ.Ε..

Στην περίπτωση απώλειας επικοινωνίας Παρόχου και Α.Α.Δ.Ε., τα παραστατικά αναγράφουν τα δεδομένα του Παραρτήματος Β χωρίς αναγραφή του ΜΑΡΚ και της Συμβολοσειράς Αυθεντικοποίησης. Επιπλέον αναγράφεται η ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης Παρόχου -ΑΑΔΕ – Transmission Failure_2» με ευθύνη του Παρόχου ο οποίος διαβιβάζει τα εν λόγω παραστατικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβίβασης, όπως περιγράφεται στις παρ. 3.3 και 3.4, τα λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί στην περίπτωση αυτή, περιλαμβάνουν τον ΜΑΡΚ καθώς και τη Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης, όπως αυτά αποδίδονται από την ΑΑΔΕ.

3.10. Στα παραστατικά, που εκδίδονται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, υπάρχει QRcode, στο οποίο εμπεριέχονται πληροφορίες για την άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ή ιστοσελίδα του παρόχου και την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) ολόκληρου του παραστατικού.
  3.10. Στα παραστατικά που εκδίδονται με χρήση υπηρεσιών Παρόχου, υπάρχει δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code) ο οποίος βασίζεται στα στοιχεία της απάντησης κατά τη διαβίβαση δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
Ο Πάροχος επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του παραστατικού μέσω του δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code). Η σχετική επιβεβαίωση εμπεριέχει ημερομηνία, ώρα έκδοσης, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του παραστατικού. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code) και του περιεχομένου της επισκόπησης αναρτώνται
στην ιστοσελίδα “myDATA” της ΑΑΔΕ.
Στην περίπτωση εκτύπωσης των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου, είναι υποχρεωτικό κατ’ ελάχιστο να αναγράφονται ο δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), ο αριθμός άδειας καταλληλότητας λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ, καθώς και ο ιστότοπος
του Παρόχου.

Αποστολή παραστατικών στον πελάτη και στο δημόσιο

3.11. Η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στον λήπτη γίνεται από τον πάροχο του εκδότη, απευθείας σε αυτόν, εφόσον ο λήπτης δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό αποστέλλεται διαμέσου του παρόχου του λήπτη. Η οντότητα  – λήπτης είναι αρμόδια να ορίσει τον τρόπο λήψης του παραστατικού. Ο μορφότυπος των ηλεκτρονικών παραστατικών καθορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. Α.1017/2020 (Β΄ 457) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών. 3.11. Η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στον λήπτη γίνεται από τον Πάροχο του εκδότη, απευθείας σε αυτόν, εφόσον ο λήπτης δε χρησιμοποιεί υπηρεσίες Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το ηλεκτρονικό παραστατικό αποστέλλεται διαμέσου του Παρόχου του λήπτη. Η οντότητα – λήπτης είναι αρμόδια να ορίσει τον τρόπο λήψης του παραστατικού. Ο μορφότυπος των ηλεκτρονικών παραστατικών καθορίζεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1017/2020 (Β’ 457) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Εξαιρετικά στις περιπτώσεις συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με βάση τις διατάξεις του ν. 4601/2019, η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στο λήπτη, βάσει των εν λόγω διατάξεων, καθώς και των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, γίνεται διαμέσου του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), η οποία λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και ως κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων. Ο μορφότυπος των εν λόγω ηλεκτρονικών παραστατικών καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63446/2021 (Β’ 2338) κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα για συναλλαγές που διενεργούνται με φορείς του Δημοσίου τομέα, με βάση τις διατάξεις του ν. 4601/2019, στην περίπτωση που ο Φορέας κρίνει απαραίτητη τη διόρθωση πεδίων του τιμολογίου, επιτρέπεται η επαναδιαβίβαση του ίδιου τιμολογίου από τον Πάροχο στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) εφόσον αυτός διασφαλίσει ότι:

α) Οι διορθώσεις έχουν γίνει σε πεδία που αφορούν αποκλειστικά στη διαχείριση των τιμολογίων από τους ανωτέρω φορείς, δυνάμει του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 98979 ΕΞ 2021 (Β’ 3766 και Β’ 5406) κοινής υπουργικής απόφασης και

β) Δεν έχουν μεταβληθεί τα σχετικά δεδομένα που διαβιβάστηκαν με την πρώτη διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του

Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν διενεργείται νέα διαβίβαση δεδομένων ίδιων παραστατικών της περίπτωσης αυτής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 

   

Άρθρο 4

4.2. Επιπλέον ο πάροχος υποχρεούται:
α) Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης.
β) Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας, ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών, πιστοποιείται με ISO 27001.
γ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα, καθ΄ όλη την διάρκεια υποστήριξης των «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», για τις οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας (παράρτημα Α).
δ) Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα, που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά 4.2. Επιπλέον ο Πάροχος υποχρεούται:
α) Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για το δίκτυο πελατών που εξυπηρετεί.
β) Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας, ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών, τεκμηριώνεται με Πιστοποιητικό ασφάλειας ISO-27001, σε ό,τι αφορά την τήρηση και διαβίβαση ψηφιακών δεδομένων αλλά και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητάς τους.
γ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια υποστήριξης των Παρόχων, για τις οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας (παράρτημα Α).
δ) Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα, που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά.
   

Άρθρο 5

5.4. Η άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», μεταξύ άλλων, προσδιορίζει επακριβώς και το μέρος του λογισμικού, που αφορά στην αυθεντικοποίηση των παραστατικών, δηλαδή την πιστοποίηση της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου των παραστατικών, καθώς και της πιστοποίησης της ορθής απεικόνισης της σύνοψης του περιεχομένου του παραστατικού και τη διαβίβαση αυτού στη διεπαφή ‘’myDATA’’.
  5.4. Η άδεια καταλληλότητας “Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ”, μεταξύ άλλων, προσδιορίζει επακριβώς και το μέρος του λογισμικού, που αφορά στην αυθεντικοποίηση των παραστατικών, δηλαδή την πιστοποίηση της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου των παραστατικών, καθώς και της πιστοποίησης της ορθής απεικόνισης της σύνοψης του περιεχομένου του παραστατικού και τη διαβίβαση αυτού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 5.6. Η Επιτροπή εξετάζει τον υποβληθέντα φάκελο, στον οποίο δύναται να ζητήσει να συμπεριληφθεί η έκθεση αξιολόγησης του φορέα της παραγράφου 5.3, καθώς επίσης και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2 και στην παράγραφο Α1 του Παραρτήματος Α και αποφασίζει αναφορικά με τη χορήγηση ή μη της άδειας καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
  5.6. Η Επιτροπή, εφόσον δεν προκύπτει εκκρεμότητα στον υποβληθέντα φάκελο, με υπαιτιότητα του υποψήφιου Παρόχου, ολοκληρώνει τη διαδικασία αδειοδότησης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της αίτησής του. Ειδικότερα για την εκκίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Παρόχων που αφορά στη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν παραστατικά πωλήσεων μέσω Παρόχου και κάνουν χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η σχετική αναφορά για την τεκμηρίωση της διαδικασίας διασύνδεσης εντάσσεται στο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό «Έκδοση στοιχείων και τεχνική μεθοδολογία του άρθρου 15 του ν. 4308/2014» δυνάμει της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5. Η Επιτροπή καθορίζει τη διαδικασία, τον τρόπο και τον χρόνο ολοκλήρωσης τεκμηρίωσης της διαδικασίας διασύνδεσης με τα Μέσα Πληρωμών (EFT/ POS).
Οι Πάροχοι έχουν υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του φακέλου αδειοδότησης σε περίπτωση λογισμικού
που έχει ήδη λάβει έγκριση και διατίθεται είτε για τη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) είτε για τη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) που ενσωματώνονται σε μία συσκευή (Αll in one – Cash Register/ POS). Στην περίπτωση που διαθέτουν νέο λογισμικό για την τεκμηρίωση της διαδικασίας διασύνδεσης Ταμειακών Συστημάτων και Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) υποβάλουν εκ νέου αίτημα αδειοδότησης λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ».
 
5.7. Η άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» έχει ισχύ πέντε (5) έτη. 5.7. Η άδεια καταλληλότητας “ΥΠΑΗΕΣ” έχει ισχύ πέντε (5) έτη. Η Επιτροπή εντός της πενταετίας, διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με βάση την κείμενη νομοθεσία και την ισχύουσα διαδικασία. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των αδειοδοτημένων Παρόχων, βάσει του Πίνακα Τεκμηρίωσης – Συμμόρφωσης “ΥΠΑΗΕΣ” και των δικαιολογητικών του Παραρτήματος Α, η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάκληση της άδειας. Η διαδικασία ανάκλησης της αδείας καταλληλότητας λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ, κοινοποιείται από την Επιτροπή στους αδειοδοτημένους Παρόχους, ισχύει καθολικά για όλους και δύναται να τροποποιείται από αυτή 5.8. Για κάθε τροποποίηση των διαδικασιών ή αναβάθμιση του λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας, ο πάροχος υποβάλλει σχετικό αίτημα με περιγραφή των προτεινομένων αλλαγών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει έκθεση αξιολόγησης των αλλαγών από εξουσιοδοτημένο  – πιστοποιημένο φορέα. Ακολούθως, η Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος σε συνεδρίασή της. 5.8. Για κάθε τροποποίηση των διαδικασιών ή αναβάθμιση του λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας, ο πάροχος υποβάλλει σχετικό αίτημα με περιγραφή των προτεινομένων αλλαγών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει έκθεση αξιολόγησης των αλλαγών από εξουσιοδοτημένο – πιστοποιημένο φορέα. Ακολούθως, η Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος σε συνεδρίασή της.
Σε περίπτωση επικαιροποίησης προδιαγραφών από την ΑΑΔΕ, δίνεται αντίστοιχα στους Παρόχους, ο εύλογος χρόνος προσαρμογής τους στις νέες προδιαγραφές.        

Άρθρο 6

6.2. Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση της οντότητας που υποστηρίζει και με την οποία συμβάλλεται. Η οντότητα θα μπορεί να ταυτοποιείται, αξιοποιώντας τους κωδικούς taxinet. 6.2. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση της οντότητας που υποστηρίζει και με την οποία συμβάλλεται. Η οντότητα θα μπορεί να ταυτοποιείται, αξιοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει σε ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης σύμβασης με την εκάστοτε οντότητα που συμβάλλεται, με σχετική εξουσιοδότηση μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.
Αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης και στο ίδιο χρονικό διάστημα υφίσταται και για τη συμβεβλημένη με αυτόν οντότητα.

Επιπλέον, της υποχρέωσης υποβολής των παραπάνω δηλώσεων εξουσιοδότησης, η οντότητα υποβάλλει και τη σχετική δήλωση επιλογής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1258/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προκειμένου να ωφεληθεί των ευεργετημάτων του άρθρου 71ΣΤ’ ΚΦΕ

6.4. Ο πάροχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το λογισμικό «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», που διαθέτει προς χρήση, να διασφαλίζει πλήρως την έκδοση παραστατικού, καθώς και την αυθεντικοποίηση αυτού (πιστοποίηση προέλευσης και ακεραιότητα του περιεχομένου του). 6.4. Ο Πάροχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το λογισμικό “Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ”, που διαθέτει προς χρήση, να διασφαλίζει πλήρως την έκδοση παραστατικού, καθώς και την αυθεντικοποίηση αυτού (πιστοποίηση προέλευσης και ακεραιότητα του περιεχομένου του).

O Πάροχος φέρει ευθύνη απέναντι στην υπόχρεη οντότητα για τη διασφάλιση του συνόλου των εκδιδομένων παραστατικών, ως προς την αυθεντικοποίηση, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα και διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών.

Ο Πάροχος δεν διαβιβάζει δεδομένα των οντοτήτων που προέρχονται από τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης λογιστικού στοιχείου, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 Κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ο Πάροχος δεν διαβιβάζει δεδομένα των οντοτήτων που συναλλάσσονται ως προμηθευτές δημοσίου στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων και αντιστοιχούν σε φορολογικά στοιχεία εσόδων που εκδίδονται κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 (Α’ 137), στις οποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας κατ’ εφαρμογή των κείμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθρου 148 του ν. 4601/2019, οι εν λόγω δαπάνες του δημοσίου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων. Στην παραπάνω περίπτωση, περιλαμβάνονται και τα λογιστικά στοιχεία, π.χ. πιστωτικά και συμπληρωματικά τιμολόγια, για τα οποία, τα αρχικά συσχετιζόμενα αυτών έχουν εκδοθεί στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, χωρίς τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων.

6.6. Ειδικότερα, ο πάροχος διαθέτει σε λειτουργία προς την Α.Α.Δ.Ε. κατάλληλη διεπαφή για την λήψη στοιχείων παραστατικών των οντοτήτων με τις οποίες συμβάλλεται. Η διεπαφή επιτρέπει την άμεση άντληση όλων των στοιχείων έκαστου παραστατικού, με βάση το μορφότυπο και τα κριτήρια αναζήτησης, όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό της έκδοσής του. Επίσης, η διεπαφή επιτρέπει την άντληση λίστας με όλα τα παραστατικά που εξέδωσε μία οντότητα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα. 6.6. Ειδικότερα, ο Πάροχος διαθέτει σε λειτουργία προς την ΑΑΔΕ κατάλληλη διεπαφή για τη λήψη στοιχείων παραστατικών των οντοτήτων με τις οποίες συμβάλλεται. Η διεπαφή επιτρέπει την άμεση άντληση όλων των στοιχείων έκαστου παραστατικού, με βάση τον μορφότυπο και τα κριτήρια αναζήτησης, όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μέχρι τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό της έκδοσής του. Επίσης, η διεπαφή επιτρέπει την άντληση λίστας με όλα τα παραστατικά που εξέδωσε μία οντότητα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα.

Ειδικότερα στην περίπτωση μερικού επιτόπιου ελέγχου, πρέπει να δίνεται άμεσα η πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης από την ιστοσελίδα του Παρόχου και κατ’ ελάχιστο, αναλυτικά κάθε παραστατικό που έχει εκδοθεί καθώς και το πλήθος συναλλαγών με τη συνολική αξία συναλλαγών ανά ημέρα.

6.7. Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος της Α.Α.Δ.Ε., ο πάροχος παραδίδει στην Α.Α.Δ.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, το σύνολο των δεδομένων των παραστατικών των συμβεβλημένων με αυτόν οντοτήτων, για συγκεκριμένο ημερολογιακό εύρος σε μορφότυπο που αναρτάται σε ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.. 6.7. Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος της ΑΑΔΕ, ο Πάροχος παραδίδει στην ΑΑΔΕ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το σύνολο των δεδομένων των παραστατικών των συμβεβλημένων με αυτόν οντοτήτων, για συγκεκριμένο ημερολογιακό εύρος σε μορφότυπο που αναρτάται σε ιστότοπο της ΑΑΔΕ. 6.8. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ παρόχου και συμβεβλημένης οντότητας, ο πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στην οντότητα το σύνολο των παραστατικών σε ηλεκτρονικό μέσο με χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στα παραστατικά που παραδίδονται περιλαμβάνονται επιπρόσθετα:
α. ψηφιακή σύνοψη που έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των δεδομένων, υπογεγραμμένη με χρήση έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού του παρόχου,
β. το δημόσιο κλειδί του ψηφιακού πιστοποιητικού του παρόχου. 6.8. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης οντότητας, ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στην οντότητα το σύνολο των παραστατικών σε ηλεκτρονικό μέσο με χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στα παραστατικά που παραδίδονται περιλαμβάνονται επιπρόσθετα:

α. ψηφιακή σύνοψη που έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των δεδομένων, υπογεγραμμένη με χρήση έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού του Παρόχου,β. το δημόσιο κλειδί του ψηφιακού πιστοποιητικού του Παρόχου.

Εφόσον η υπόχρεη οντότητα συμφωνεί, ο Πάροχος με τον οποίο διέκοψε τη συνεργασία της, παραδίδει το σύνολο των δεδομένων της στον νέο Πάροχο.

Στην περίπτωση είτε διακοπής της συνεργασίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης οντότητας, είτε εξαγοράς, είτε συγχώνευσης, είτε μετασχηματισμού, είτε διακοπής εργασιών, είτε οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στην νομική και φορολογική υπόσταση του Παρόχου, τα δεδομένα διαβιβάζονται είτε στην υπόχρεη οντότητα, είτε στον νέο πάροχο, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς αυτών στα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που ορίζονται ανά περίπτωση, με αντίστοιχη ενημέρωση της Επιτροπής. Ειδικότερα στις ως άνω περιπτώσεις, εκτός της περίπτωσης διακοπής εργασιών του Παρόχου και εφόσον στο λογισμικό που έχει αδειοδοτηθεί δεν αλλάζουν οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης νέου λογισμικού.

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δύναται να ορίζει επιπλέον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, με σκοπό την ομαλή λειτουργία στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων από τους Παρόχους προς τις υπόχρεες οντότητες.

6.10. Ο πάροχος διαβιβάζει δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων (στοιχείων) στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται και ο τρόπος διαβίβασης, προδιαγράφονται στο παράρτημα Β. Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων, όπως και για την τήρηση των προδιαγραφόμενων επιχειρησιακών και τεχνικών κανόνων. Τα δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο από την έκδοσή τους.
  6.10. Ο Πάροχος διαβιβάζει δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15Α και 15Β του ΚΦΔ, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου του παραστατικού. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται και ο τρόπος διαβίβασης, προδιαγράφονται στο Παράρτημα Β, καθώς και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων, όπως και για την τήρηση των προδιαγραφόμενων επιχειρησιακών και τεχνικών κανόνων. Η σύνοψη καθώς και το σύνολο των παραστατικών που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να μην έχει την ίδια απεικόνιση δεδομένων, με τα υποχρεωτικά πεδία που αναγράφονται στα εκδοθέντα παραστατικά σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), καθώς και με τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που ενδέχεται να αναγράφουν οι οντότητες είτε για δικούς τους σκοπούς, είτε προκύπτουν ως υποχρέωση από άλλη νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, σχετικά με τις παρακρατήσεις και κρατήσεις των αναθετουσών αρχών του δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα της σύνοψης τεκμηριώνονται στην απεικόνιση των εκδοθέντων λογιστικών στοιχείων.
Τα δεδομένα των παραστατικών με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο από την έκδοσή τους.
  6.20. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας του, ο πάροχος παραδίδει στην Α.Α.Δ.Ε. το σύνολο των δεδομένων των παραστατικών των συμβεβλημένων οντοτήτων. 6.20. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας του, ο πάροχος παραδίδει στην Α.Α.Δ.Ε. το σύνολο των δεδομένων των παραστατικών των συμβεβλημένων οντοτήτων.
Εναλλακτικά διενεργούνται οι διαδικασίες της περ. 6.8.
 

Νέο άρθρο 7

  Άρθρο 7
Ειδικότερες υποχρεώσεις Παρόχου για τη διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων ΥΠΑΗΕΣ με τα Μέσα Πληρωμών (EFT/POS) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

7.1. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να εξυπηρετεί τα Ταμειακά Συστήματα που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του για την έκδοση παραστατικών εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης) και λοιπών παραστατικών (κατάλληλα λογιστικά αρχεία) που αντιστοιχούν σε αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτων και αποδείξεις επιστροφής για συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/ POS), για ταυτόχρονες και ετεροχρονισμένες συναλλαγές, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

7.2. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να δημιουργεί την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ -(Provider’s Signature) με αίτημα που διενεργεί το Ταμειακό Σύστημα ΥΠΑΗΕΣ του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών μετά τη λήψη του συνόλου των δεδομένων του υπό έκδοση παραστατικού.

7.3. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί το περιεχόμενο της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ – (Provider’s Signature).

7.4. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διενεργεί κρυπτογράφηση και έλεγχο της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ.

7.5. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ -(Provider’s Signature) στο Ταμειακό Σύστημα ΥΠΔΗΕΣ διακριτά για κάθε αίτημα δημιουργίας υπογραφής.

7.6. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει και να τεκμηριώνει τον χρόνο διάρκειας της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ – (Provider’s Signature) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και έως δύο (2) ώρες για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στην εστίαση για σκοπούς είτε αποδοχής είτε απόρριψής της.

7.7. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να αποδέχεται Τύπους Παραστατικών myDATA με την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ – (Provider’s Signature) και τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής.

7.8. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να αυθεντικοποιεί και να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με αντίστοιχη διαδικασία μοναδικοποίησης των παραστατικών και των συναλλαγών πληρωμής με τη χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS).

7.9. Η διασύνδεση του Παρόχου με τα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ, τα Μέσα Πληρωμών (EFT/POS) και την Α.Α.Δ.Ε. για τη διαβίβαση των οριζόμενων δεδομένων διενεργείται σε πραγματικό χρόνο.

7.10. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει και να τεκμηριώνει ότι το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών που επιλέγεται να διενεργηθούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) από Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, δεν δύνα-ται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των παραστατικών που σχετίζονται με τις συναλλαγές αυτές.

7.11. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να καταγράφει και να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα υπό έκδοση παραστατικά που ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν διαβίβασε για τις Υπογραφές Πληρωμών ΥΠΑΗΕΣ- (Provider’s Signatures) που αιτήθηκε και δεν συσχετίστηκαν από το Ταμειακό Σύστημα ΥΠΑΗΕΣ με παραστατικά και Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται ανά περίπτωση σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Τα υπό έκδοση παραστατικά της περίπτωσης αυτής για τη διαβίβαση τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έχουν την επισήμανση «Υπό Έκδοση».

7.12. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να δημιουργεί κατάλληλη Μέθοδο Διασύνδεσης με τα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του.

7.13. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τον Βασικό Κανόνα Διασύνδεσης της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στο πεδίο ευθύνης του.

7.14. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης Διασύνδεσης που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του.

Πηγή