Με την απόφαση 1097/2024 της ΑΑΔΕ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, ειδικά για το φορολογικό έτος 2023, παρατείνεται μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε και η νέα απόφαση 1094/2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β’ 4650)» με τις ακόλουθες αλλαγές:

→ Τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της απόφασης αντικαθίστανται με τα υποδείγματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα.

→ Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η δήλωση υποβάλλεται είτε από τους ίδιους τους υπόχρεους αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό λογιστή με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης».

→ Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στην περίπτωση πλοίων που από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος 23 (Β’ 231/2000), δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση κόρων ολικής χωρητικότητας υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό φόρου των διακοσίων (200) ευρώ πριν τον πολλαπλασιασμό του με τους συντελεστές της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975».

→ Οι περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Έγγραφο εθνικότητας ή άδεια εκτέλεσης πλόων ή πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου από το οποίο προκύπτουν το όνομα, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου/λεμβολογίου/ΒΕΜΣ, ο ΑΜΥΕΝ, το Δ.Δ.Σ., ο αριθμός ΙΜΟ, οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ., ο τύπος, το ολικό μήκος, έτος αποπεράτωσης ναυπήγησης, ημερομηνία αρχικής εγγραφής του πλοίου.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτουν οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ. και το ολικό μήκος του πλοίου από τα δικαιολογητικά της περ. α, πιστοποιητικό οικείας λιμενικής αρχής για τους κόρους της καθαρής και ολικής χωρητικότητας και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής για το ολικό μήκος αυτού, με εξαίρεση την περίπτωση πλοίων που από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος 23 δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση κόρων ολικής χωρητικότητας
».

→ Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας των αποβιωσάντων πλοιοκτητών φυσικών προσώπων που αφορούν στην εκμετάλλευση του πλοίου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. αα) και ββ) της παρ. 1 από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ».

→ Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική σημαία και σημαία ΕΕ και ΕΟΧ πλην της ελληνικής στην ψηφιακή πύλη myAADE, καθώς και των συνυποβαλλομένων εντύπων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. αα) και ββ) της παρ. 1».

Δείτε την απόφαση Α.1094/2024 όπως και την κωδικοποιημένη Α.1102/2023

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ:

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά και έως τις 26/7 η υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων β’ κατηγορίας για τις εσωτερικές πλόες

Τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων β’ κατηγορίας του ν. 27/1975 προσφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με νέα ψηφιακή εφαρμογή της, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο.

Παράλληλα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η προθεσμία για την υποβολή των ψηφιακών δηλώσεων φορολογικού έτους 2023, παρατείνεται μέχρι τις 26/7. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία/Ναυτιλιακές Εταιρείες > Δήλωση Φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975 και αφορά τα πλοία β’ κατηγορίας εσωτερικών πλόων, ανεξαρτήτως σημαίας.

Πηγή