ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ επί του τεύχους των απαιτήσεων και των όρων που αφορούν σε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV 90911200) «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων». 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους των απαιτήσεων και των όρων που αφορούν σε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV 90911200), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του αναρτημένου τεύχους.
Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, και να έχουν πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, email) που υποβάλει σχόλιο/παρατήρηση/πρόταση. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του σχετικού τεύχους στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.

Η Διαβούλευση

Πηγή