Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σε Δήμους της χώρας – Pay as you throw–Gain as you sort

Αναμένεται

Υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”. Ειδικότερα η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο την λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών συμμείκτων σε δημοτικό επίπεδο.

Η πρόσκληση αφορά δράσεις με αυστηρά πιλοτική εφαρμογή που θα υλοποιηθούν δοκιμαστικά σε επιλεγμένους τομείς ή γειτονιές ή ομάδες συμμετεχόντων σε Δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 30.000 μόνιμων κατοίκων βάσει της επίσημης απογραφής έτους 2011.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, βάσει της απογραφής έτους 2011

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2022 έως 31/10/2022

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερον της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 6.015.237

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Τηλ

213 2142200, 2142295

Φαξ

210 6920437

Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη

213 2142240

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή