Με κύκλο εργασιών 339,722 εκατ. ευρώ ενισχυμένο κατά 13,9% έκλεισε το 2020 για τον όμιλο Πλαστικά Θράκης, που εμφάνισε καθαρά κέρδη 37,347 εκατ. ευρώ από 3,716 εκατ. ευρώ το 2019 στο ενισχυμένα κατά 905%.

Παρά τις προκλήσεις στο περιβάλλον της πανδημίας ο όμιλος Πλαστικά Θράκης πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία του το 2020, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας, καθώς και ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών σε Ελλάδα, Σκωτία και Ιρλανδία. Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.

Αντίθετα παρατηρήθηκε μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση και διακύμανση τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα.

Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 72,484 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 135,3%. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής στην Αμερική, Thrace Linq Inc. Επίσης, στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες συνολικής αξίας 4,065 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων δαπάνες αξίας 3,133 εκατ. ευρώ αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low LTD.

Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα. Επίσης δεν περιλαμβάνονται δαπάνες αξίας 162 χιλ. ευρώ της Thrace Nonwovens & Geosynthetics Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. από την μεταφορά παγίων της Thrace Linq Inc στις εγκαταστάσεις της, καθώς και το έκτακτο βοήθημα προς το προσωπικό αξίας 780 χιλ. ευρώ.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων σε επίπεδο ομίλου για το 2020 ανήλθαν σε 52,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα 22,7 εκατ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τέλος, σημαντική ήταν και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 45,318 εκατ. ευρώ (στις 31.12.2020 ανήλθε σε 38.210 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 54,3%).

Προβλεπόμενη πορεία για το 2021

Αναφορικά με την πορεία του ομίλου για την τρέχουσα χρήση, το ξεκίνημα της χρονιάς με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, φαίνεται να αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης τόσο όσον αφορά το προϊοντικό μίγμα όσο και τα επίπεδα κερδοφορίας. Παράλληλα, η εμφάνιση ελλείψεων βασικών πρώτων υλών από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, δημιουργεί πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές και ραγδαία αύξηση στις τιμές όλων των βασικών πρώτων υλών.

Πρώτο μέλημα του ομίλου ήταν και παραμένει η απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας του και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταπόκριση στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, γεγονός που έως σήμερα έχει επιτευχθεί με απόλυτη επιτυχία. Έτσι, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του πρώτου τριμήνου παραμένει ικανοποιητική, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και κερδοφορίας, παρά τη διαμόρφωση δυσμενέστερων μακροοικονομικών συνθηκών στην αγορά. Για το σύνολο του έτους 2021, η αβεβαιότητα που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά καθιστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάθε πρόβλεψη επισφαλή.

naftemporiki.gr

Πηγή