Δημοσιεύθηκε η 22153/2021 απόφαση για την προκήρυξη της δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες.”

Άρθρο 1

Ταυτότητα της δράσης

Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες» συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ). Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες. Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Πίνακας 1: Γενικά Στοιχεία της Δράσης

Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ- ΕΣΠΑ

ΟΑΕΔ_07

Α.Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4877

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Τίτλος της δράσης

«Πρόγραμμα    επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες»

Γεωγραφικές ενότητες υλοποίηση

Όλες οι Περιφέρειες της χώρας

Τομείς

Όλοι οι τομείς, εξαιρουμένων των μη επιλέξιμων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1407/2013

Κατηγορία ενίσχυσης

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant)/ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Καθεστώς ενίσχυσης

Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis 1407/2013 (O.J EE L351/1-24/12/2013)

Ταμείο

ΠΑΝ/ΕΚΤ

Ενδιάμεσος Φορέας

ΟΑΕΔ

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη

43.400.000 €

 

Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α’κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 2.900. Ο επόμενος κύκλος θα αφορά στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης για τον υπολειπόμενο αριθμό δικαιούχων και έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

Ο δεύτερος κύκλος θα προκηρυχθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του πρώτου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

 

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης – Επιλέξιμες περιοχές

2.1 Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 και εμπίπτει στα κάτωθι:

 

α) Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»,

β) Θεματικός Στόχος 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»,

γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία»,

δ) Ειδικός στόχος i «Αύξηση της Απασχόλησης, συ-μπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 18-29 ετών».

2.2 Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ο Καν. 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση». Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Καν. 1407/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευ-ματικών μεταφορών.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ μέσω των σχετικών πεδίων που συμπληρώνει ο δυνητικός δικαιούχος στην αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de minimis) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο δυνητικός δικαιούχος στα σχετικά πεδία αναφέρει κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε από τη συμμετοχή του σε ενιαία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και βεβαιώνει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή το ποσό των 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) (παρ. 1, 3 του άρθρου 6, του Καν. 1407/2013). Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν.1407/2013 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια των παρ. 2 ή του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του του Καν. 1407/2013.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

2.3 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ( 43.400.000,00 €), αφορά όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής:

– Για το έτος 2021: 6.000.000,00 ευρώ

– Για το έτος 2022: 25.000.000,00 ευρώ

– Για το έτος 2023: 12.400.000,00 ευρώ

Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των δικαιούχων στη Δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Επίσης, εντάσσονται στη δράση και οι αιτήσεις χρηματοδότησης που εγκρίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ενστάσεων όπως περιγράφεται στο άρθρο 7.5 και οι οποίες περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

2.4 Για την παρακολούθηση της πράξης θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος:

10301: Συμμετέχοντες έως 29 ετών, με τιμή στόχο 2.900, εκ των οποίων 1.740 γυναίκες, 1.160 άντρες.

CR01: Άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ.

CR03: Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανο-μένης της αυταπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.

CR12: Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.

Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και τη λήξη από τη δράση (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως).

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και συμπληρώνονται μέσω του ΠΣΚΕ.

Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας της δράσης (follow-up).

Άρθρο 3

Φορέας υλοποίησης της δράσης

Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, η καταγραφή των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται εκ μέρους των δικαιούχων μέσα στο ΠΣΚΕ και η αξιολόγησή τους διενεργείται από τους αρμόδιους αξιολογητές του ΟΑΕΔ. Η παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων διενεργείται από τα ΚΠΑ2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις με αριθμ. 2505/57/247-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1 «Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

«Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξής τους στη δράση.

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.

β. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

Ο έλεγχος της ιδιότητας του εγγεγραμμένου ανέργου εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών (σημεία α. και β.), διενεργείται: α) κατά την αξιολόγηση με σημείο αναφοράς/ελέγχου την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και β) πριν την έναρξη της δράσης, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

γ. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομι-κευμένης παρέμβασης.

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά – κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

στ. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

ζ. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, υπό τις προϋποθέσεις των σημείων α. και β. της παρούσας παραγράφου και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους, σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

η. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).

θ. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

– Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

– Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)

– Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

– Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

– Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32).

Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α’ 32).

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

4.2 Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική επο-πτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιο-λογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Τέλος, ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΟΑΕΔ.

4.3 Δεν εντάσσονται στη δράση:

i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

iv. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop-in-shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

v. Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.

vi. Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης, οι νέοι ΚΑΔ θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.

vii. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.

viii. Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

ix. Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Για τις περιπτώσεις vii έως ix ο δυνητικά δικαιούχος προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης.

χ. Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ.

xi. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέ-γαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-workingspaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη – διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σ’αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη δράση.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της δράσης.

4.4 Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4.3 της παρούσας.

4.5 Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απένταξής τους.

4.6 Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύου-σα). Δεν επιτρέπεται η μίσθωση χώρου εάν ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή με συγγένεια α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή/ και εξ αγχιστείας.

4.7 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α’ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω. Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται -κατά την αίτηση- να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.

4.8 Η δημιουργία υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια της δράσης δεν παραβιάζει τους όρους υπαγωγής στη δράση.

4.9 Οι επιχειρήσεις/δικαιούχοι που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν την νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

4.10 Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το Μάιο του 2015.Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας.

Άρθρο 5

Διάρκεια- ποσό ενίσχυσης

5.1 Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

5.2 Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ. 5231/18-1-21 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού για τη δήλωση δαπανών της δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

– 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).

– 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).

– 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

6.1 Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www. ependyseis.gr.

6.2 Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής:

i. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δυνητικά δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

ii. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.ependyseis.gr/mis»προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης και να διαθέτει και το ΑΜΚΑ του.

iii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικά δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

iv. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ο δυνητικά δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών ή για ομογενείς).

ν. Τροποποιήσεις /διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

vi. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση:

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι: α) η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν δεν θα έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελ-ματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ , β) η επιχείρηση δε θα δημιουργηθεί μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και γ) ότι οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Καν.1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Επίσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

6.3 Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 10-5-2021και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 10-6-2021 και ώρα 15:00.

Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κύκλο.

6.4 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικά δικαιούχους σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

6.5 Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενω-σιακού προϋπολογισμού.

6.6 Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

6.7 Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν.4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ-κειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Άρθρο 7

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης -Έγκριση πράξεων

7.1 Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων

7.1.1 Για την πρωτοβάθμια αξιολόγηση

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης διενεργούνται από αξιολογητές (ένας (1) αξιολογητής ανά αίτηση), οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της παρούσας. Οι αξιολογητές δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συντάκτες προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας και θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Οι αξιολογητές δε δύνανται να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων.

7.1.2 Για τη Δευτεροβάθμια αξιολόγηση

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 στο οποίο είναι εγγεγραμμένος άνεργος ο/η αιτών/ούσα, εξετάζει σε δεύτερο βαθμό, καταχωρεί και οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης των πράξεων είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2.

7.2 Η διαδικασία αξιολόγησης

7.2.1 Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ εφόσον απαιτείται.

Η αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης/επιλογής πράξεων προς ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ Επιλογή και Έγκριση Πράξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020.

7.2.2 Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατά την χρονική περίοδο που ορίζεται στην παρούσα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγονται αποτελέσματα κατάταξης μέσα από το ΠΣΚΕ, με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και πίνακας με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, με όριο την εξάντληση του προϋπολογισμού της παρούσας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

7.2.3 Βάσει των ανωτέρω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση στις γυναίκες κατά ποσοστό 60% επί των εγκριθεισών αιτήσεων.

ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας.

iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης.

7.2.4 Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων διενεργείται σε 2 στάδια:

Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης.

Ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙΙ.

O έλεγχος επιλεξιμότητας αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων καθεστώτος ανεργίας, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και ηλικίας (18-29 ετών) γίνεται για την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στη δράση μέσω του ΠΣΚΕ.

Τα κριτήρια του Σταδίου Α, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β.

Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.

Οι ομάδες κριτηρίων είναι οι κάτωθι:

1η Ομάδα κριτηρίων «Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης»

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

α. η σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου με αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της πράξης,

β. η τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής δικαιούχου έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση (π.χ. εγγεγραμμένη ανεργία, συμπλήρωση εξατομικευμένης προσέγγισης κ.λπ.),

γ. η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης ως προς την περίοδο επιλεξιμότητας της δράσης και του χρονικού διαστήματος ισχύος του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε φορά για την πράξη.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

2η Ομάδα Κριτηρίων: «Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου»

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

α. η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,

β. συμβατότητα προτεινόμενης πράξης με το «Σύστημα Εγγύηση για την Νεολαία» (ισχύει μόνο για NEETS 15-29 ετών),

γ. η συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,

δ. η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης,

ε. η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/ όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

3η Ομάδα Κριτηρίων: «Σκοπιμότητα πράξης, (70%)»

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

α. η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης,

β. η αποδοτικότητα πράξης,

γ. η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση,

δ. η καινοτομία,

ε. η δικτύωση,

στ. η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων.

Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 60 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός > 25.

4η Ομάδα Κριτηρίων: «Ωριμότητα πράξης, (30%)»

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

α. το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης,

β. ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός > 8.

7.2.5 Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης επί τον συντελεστή στάθμισης του. Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε ομάδας κριτηρίων επί τον συντελεστή στάθμισής της και πρέπει να συγκεντρώνει το ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

7.3 Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση

Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο Π.Σ.Κ.Ε. στην ενέργεια «Αξιολόγηση» όλα τα πεδία τα οποία καταχωρήθη-καν από τον δυνητικά δικαιούχο της ενίσχυσης κατά το στάδιο της υποβολής. Όλα τα πεδία αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα στοιχεία της παρούσας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου που προσκόμισε ο δυνητικός δικαιούχος.

Ο αξιολογητής σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας, τα δεδομένα της υποβολής, τα στοιχεία του φακέλου και τις οδηγίες βαθμολόγησης εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου και εισάγει την σχετική βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου. Στη συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου των σταδίων Α και Β καθώς και την βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων και η συνολική βαθμολογία καταγράφεται μέσα στο ΠΣΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής διενεργεί πλήρως την αξιολόγηση και αξιολογεί και βαθμολογεί όλα τα κριτήρια ανεξάρτητα εάν στο στάδιο Α ή Β η πρόταση κρίνεται μη πλήρης ή/και μη παραδεκτή.

Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των αξιολογήσεων, η αξιολόγηση προχωρά στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

7.4 Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση

7.4.1 Ο Προϊστάμενος οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και όπου κρίνει σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Προϊστάμενος διενεργεί την αξιολόγηση καθώς και τα πεδία, τα οποία αξιολογεί είναι ακριβώς ίδια με του πρωτοβάθμιου αξιολογητή.

7.4.2 Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παράγεται από το ΠΣΚΕ πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση στις γυναίκες κατά ποσοστό 60% επί των εγκριθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης.

Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων

ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού πρόσκλησης

iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω μη παραδεκτής αίτησης ή αρνητικής αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων με την τελευταία προς ενίσχυση αίτηση προτείνονται για ένταξη όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.

7.4.3 Για κάθε έναν από τους επιμέρους πίνακες της παρ. 7.4.2 περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία:

i. Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία.

ii. Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου. ϊϊϊ.Ο επιχορηγούμενος Π/Υ.

7.4.4 Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση του, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Οι πίνακες αναρτώνται στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed. gr) και του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis).

7.5 Διαδικασία Ενστάσεων

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, παρέχεται το δικαίωμα στους δυνητικούς δικαιούχους να ασκήσουν ένσταση.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «Αίτηση Ένστασης» του ΠΣΚΕ.

Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Δ/ νσης (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2 του δυνητικά δικαιούχου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες, και στο αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων που αναρτώνται στσ site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΠΣΚΕ (www.ependyseis. gr/mis).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που συμπεριλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων εντάσσονται επίσης στη δράση χωρίς να επηρεάζεται ο πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων του άρθρου 7.4.2.

7.6 Έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προβαίνουν το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων. Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Οι δικαιούχοι μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην απόφαση ένταξης από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησής τους για την καταχώριση του ΑΦΜ τους, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης διενεργείται έλεγχος πλήρωσης του ηλικιακού κριτηρίου και της ιδιότητας του ανέργου κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (σημεία α. και β. της παρ. 4.1 του άρθρου 4).

Επιπλέον, ελέγχεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων και ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

7.7 Ένταξη πράξεων και Δημοσιότητα των ενταγμένων έργων.

Η ένταξη των έργων στη δράση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο, αναφέροντας την κατηγορία παρέμβασης και τον στόχο αυτού, την επωνυμία της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, το είδος της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και την Περιφέρεια εγκατάστασης. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων δεν δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 8

Διαδικασία υλοποίησης -Παρακολούθηση πράξεων

8.1 Παρακολούθηση πράξεων

8.1.1 Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ, όλων των στοιχείων που αφορούν τη δράση όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες και διοικητικές.

Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες της έκθεσης επαλήθευσης και έκθεσης πιστοποίησης στο ΠΣΚΕ. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 8.2 του άρθρου 8 του παρόντος άρθρου.

8.1.2 Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 (ΥΟΔΔ 487).

Οι διοικητικές ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π (ΣΔΕ), στην υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό-μως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4, 5, 6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. – Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.» του ν. 4144/2013:

«i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

8.1.3 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπό-μενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

8.1.4 Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητι-κή επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.

Εάν κατά την επιτόπια ή/και διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 126829/ ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την επιτόπια και τη διοικητική επαλήθευση, μετά την παραλαβή -εκ μέρους του δικαιούχου- της έκθεσης πιστοποίησης, η οποία κα-ταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

8.2 Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης

8.2.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της πρώτης δόσης

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της πρώτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

2. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει ή ο ίδιος ο δικαιούχος ή ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει απασχολούμενος, τότε επισυνάπτεται και Έντυπο Ε4 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού).

3. Γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την ΥΑ οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061).

4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης (σύμφωνα με το ν. 3982/2011 και τις σχετικές αδειοδοτικές διαδικασίες).

8.2.2 Υποβολή αίτησης για καταβολή της δεύτερης δόσης

Εντός 30 ημερών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της δεύτερης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.

3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (μέσω του ΠΣ e-ΕΦΚΑ).

8.2.3 Υποβολή αίτησης για καταβολή της τρίτης δόσης Εντός 30 ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της τρίτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).

2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.

3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (μέσω ΠΣ e-ΕΦΚΑ).

8.3 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στον χώρο δραστηριοποίησης του δικαιούχου.

Θα διενεργηθούν τρεις (3) επιτόπιες επαληθεύσεις μετά την υποβολή των ως άνω αιτημάτων για καταβολή ενίσχυσης και πριν την καταβολή της κάθε δόσης.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, όπως ισχύει.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Το έντυπο της έκθεσης επαλήθευσης θα αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο στην έκθεση πιστοποίησης για την καταβολή της κάθε δόσης και θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται μεταξύ άλλων:

1. Η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης στην επιλέξιμη δραστηριότητα

2. Η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο (σύμφωνα με τα στοιχεία της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet), στον οποίο δεν συστεγάζεται άλλη επιχείρηση ούτε χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Αν έχει αναρτηθεί η επίσημη αφίσα του συγχρηματοδοτούμενου έργου σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

8.4 Διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης

Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης και τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση των στοιχείων που έχει επισυνάψει ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση πιστοποίησης καταχω-ρείται στο ΠΣΚΕ.

8.5 Καταβολή ενίσχυσης

Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης για κάθε δόση από τον δικαιούχο καθώς και την επιτόπια και διοικητική επαλήθευση, προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης της κάθε δόσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής οποιασδήποτε δόσης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στην παρ. 8.2 του άρθρου 8, ή εξαιτίας της υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει σε απόφαση απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας των 30 ημερών κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ.

Η καταβολή της πρώτης δόσης συνδέεται με την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου μέσα στο ΠΣΚΕ. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θα έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης συνδέεται με την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου μέσα στο ΠΣΚΕ.

8.6 Υποβολή αντιρρήσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708)) όπως τροποποιήθηκε.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.

Όλες οι αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δι-καιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2 του δικαιούχου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των αντιρρήσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες και στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις

9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων Επενδυτικού σχεδίου Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημά του. Το αίτημα τροποποίησης εγκρίνεται εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου δεν επηρεάζουν την αρχική αξιολόγηση ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αξιολογεί το αίτημα και προβαίνει σε έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

Οι δικαιούχοι μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην απόφαση ένταξης του Διοικητή του ΟΑΕΔ υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης για την καταχώριση του ΑΦΜ τους, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.

9.2 Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως:

1. Αλλαγή υπεύθυνου έργου.

2. Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης.

3. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης.

4. Παράταση ολοκλήρωσης της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη ώστε οι ως άνω τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας και της απόφασης ένταξης.

Άρθρο 10

Ολοκλήρωση πράξεων

Μετά την σύνταξη της έκθεσης επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με βάση τα αποτελέ-σματά της και τη σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, ο Προϊστάμενος προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στον Δικαιούχο.

Με τη Βεβαίωση αυτή:

I. βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης (τα παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων της Πράξης),

II. βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος,

III. ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς,

IV. καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης,

V. διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης και ειδικότερα αυτές περί δημοσιότητας, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων,

VI. διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη.

Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση του ίδιου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

γ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

δ) Ο δικαιούχος οφείλει να μην μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.

ε) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

στ) Επίσης ο δικαιούχος των ενίσχυσης πρέπει:

– Να πραγματοποιεί το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.

– Να τηρεί και να ενημερώνει τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά την χορήγηση της τελευταίας ενίσχυσης. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων).

– Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και ειδικότερα:

1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του έργου.

2. Να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από το ΕΚΤ παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλε-πόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρη-ματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Άρθρο 12

Διακοπή – Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), για την απόδοση στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα: «7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.δ. 356/74 και των άρθρων 98, 136 του ν. 4270/2014.

Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 126829/EVOV 1217/8.12.2015 (Β 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθ. 22 του ν. 4314/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11319/9.9.2016» υπουργικής απόφασης (Β’ 3048). Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής.

Άρθρο 13

Πληροφόρηση

Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www. ependyseis.gr/mis) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής του α’ κύκλου ορίζεται στην παρούσα.

Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www. ependyseis.gr/mis) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ, του ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr/mis.

Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 20142020.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ-κειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.

Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την λήξη του καθεστώτος ενίσχυσης.

Άρθρο 14

Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υ.Δ. ν.1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IV ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΑΝ.1407/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗ

ΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΠηγή