Εκτός λειτουργίας θα τεθεί το υποσύστημα «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου για την Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πηγή