Προγράμματα – Προσκλήσεις

Προώθηση – προβολή φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης

Αναμένεται

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις προώθησης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης. Ενδεικτικά: πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, καθώς και αντίστοιχο προωθητικό υλικό (εκδόσεις κλπ), ψηφιακές διαδικτυακές εφαρμογές, υπηρεσίες προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, καθώς επίσης και στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων μάρκετινγκ για την οργάνωση και προβολή θεματικών διαδρομών, σε αξιόλογους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Ανατολικής Μάνης
  • Δήμος Δυτικής Μάνης

Περίοδος υποβολής

από 18/10/2021 έως 23/12/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη / υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 1.800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη

Τηλ

2713 601300

Φαξ

2710 234711

Ελένη Παπαηλίου

2713 601376

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή