Διενέργεια απευθείας ανάθεσης, δια της υποβολής γραπτών προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια δομοστοιχείων (CPV 30237200-1) για την επισκευή και την αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής, από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόσκληση σε pdf  και σε word

Συνοπτικές πληροφορίες

Πηγή