Τα νέα του ΕΣΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

24/5/2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), εκδίδει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού για μία θέση Υπευθύνου Έργου στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Η θέση έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, για την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και επιβλέπεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Είδος

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/5/2021

Πηγή