Από την έντυπη έκδοση

Τoυ Σταμάτη Ζησίμου
[email protected]

Υποχρεωτική καθίσταται από την 1η Οκτωβρίου 2022 η συμπερίληψη «ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών» στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με διάρκεια εκτέλεσης μεγαλύτερης των 12 μηνών.

Το ίδιο και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτηρίων. Η υποχρεωτικότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής προβλέπεται με το άρθρο 7 του νόμου 4965/2022 όπου τροποποιείται το άρθρο 53 του ν.4412/2016.

Μάλιστα, στο άρθρο 7 του 4965/2022 περιλαμβάνονται και συγκεκριμένοι μαθηματικοί τύποι, βάσει των οποίων θα «επικαιροποιούνται» οι τιμές. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών πλην των προαναφερομένων, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι προαιρετική.

Διευκρινίζεται ότι αν και στις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 προβλεπόταν η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να εισάγουν στα έγγραψα της σύμβασης ρήτρες αναπροσαρμογής, λόγω του χαμηλού πληθωρισμού που επικράτησε από τον χρόνο ένταξης της χώρας στο ευρώ, οι αναθέτουσες αρχές σπανίως αξιοποιούσαν αυτή τη δυνατότητα, ενδεχομένως και λόγω της αδυναμίας τους να προσδιορίσουν την κατάλληλη μαθηματική σχέση, κάτι που πλέον ορίζεται ρητά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νέο πλαίσιο γίνεται διάκριση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μαθηματικών τύπων προσδιορισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και ιδίως υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτηρίων, το τίμημα των οποίων εξαρτάται σε πολύ υψηλό βαθμό από το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων. Πλέον από την 1η Οκτωβρίου 2022, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται στα έγγραφα της σύμβασης για την αναπροσαρμογή της τιμής να εφαρμόζουν τον μαθηματικό τύπο:

Τ = Τπροσφοράς Χ (1+ΔΤΚ)

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Προϋποθέσεις

Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες: α) έχουν παρέλθει 12 μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από -3% και μεγαλύτερος από 3%, γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Πηγή