Του Σταμάτη Ζησίμου
[email protected]

Πιο ευέλικτο καθίσταται το πλαίσιο για την προσέλκυση και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  καθώς πέρα από τη μείωση των ανωτάτων ποσών για χαρακτηρισθεί μια επένδυση ως «στρατηγική», επιταχύνονται οι χρόνοι αδειοδότησης. Εισάγεται επίσης για πρώτη φορά, η «πρόνοια» της κεφαλαιακής ενίσχυσης προς αυτές, δηλαδή της επιχορήγησης της επιδότησης του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, οι κεφαλαιακές μορφές ενισχύσεων, θα χορηγούνται κατόπιν απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) και σε όλες τις κατηγορίες θα είναι επιλεκτικές, πλην των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας, στις οποίες με ανάλογη απόφαση μπορούν να χορηγηθούν χωρίς προϋποθέσεις. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων, οι ενισχύσεις κεφαλαιακής μορφής θα χορηγούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και για το σκέλος που αφορά την έρευνα και ανάπτυξης. 

Εκτός όμως από τα κίνητρα ενισχύσεων, για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων προβλέπεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση των διαδικασιών από ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές, επιτρέπεται η χρήση του αιγιαλού παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα και οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

Τα είδη των στρατηγικών επενδύσεων

Με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι Στρατηγικές Επενδύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1. «Στρατηγικές Επενδύσεις 1»: Αφορά επενδύσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των 75 εκατ. ευρώ, ή ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος των 40 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο 75 τουλάχιστον νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

2.«Στρατηγικές Επενδύσεις 2»: Αφορά επενδύσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι μεγαλύτερος από 20 εκατ. ευρώ και αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς της αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικού τουρισμού, διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, διαστημικής βιομηχανίας ή είναι μεγαλύτερος από 20 εκατ. ευρώ και έχει ως σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Επίσης ως Στρατηγικές Επενδύσεις 2 χαρακτηρίζονται αυτές που δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο 50 τουλάχιστον νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προϋλογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 30 εκατ. ευρώ. Αλλά και όσες συνιστούν επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο 40 τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 20 εκατ. ευρώ. 

3. «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»: Αφορούν επενδύσεις που υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως, όσων προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης να μην ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025. 

4. «Στρατηγικές Επενδύσεις Ταχείας Αδειοδότησης». Οι συγκεκριμένες επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο 30 τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 20 εκατ. ευρώ. Επίσης σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επενδύσεις που δημιουργούν 30 τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε., ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 10 εκατ. ευρώ και αποτελούν μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. Ή αποτελούν υφιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους και ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 15 εκατ. ευρώ, εφόσον διατηρούνται 100 τουλάχιστον υφιστάμενες Ε.Μ.Ε.. 

5. «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις». Η κατηγορία αυτή αφορά επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232), οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.) και επενδύσεις για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI). Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται επενδύσεις που αποτελούν Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος [Important Projects of Common European Interest (IPCEI)] νομικών προσώπων, τα οποία συμμετέχουν ως άμεσα μέλη σε προγράμματα IPCEI και o συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 20 εκατ. ευρώ. 

Επίσης αφορούν επενδύσεις που συνιστούν «Στρατηγικές Επενδύσεις Χωρικής Οργάνωσης των Επιχειρήσεων», οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων του ν. 3982/2011 με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ. 

Φορολογικά Κίνητρα

Εκτός από τις επιχορηγήσεις, οι στρατηγικές επενδύσεις ενισχύονται και με τη σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη. Επιπλέον με απόφαση της ΔΕΣΕ μπορούν να λάβουν διαζευκτικά:

α) Φορολογική απαλλαγή.  Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε 15 φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου. 

β) Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) κατά ποσοστό 100%.

Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%. 

Τέλος, υπάρχει και των κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης,  καθώς για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών. 

Πηγή