“Σαφάρι” με 25.000 φοροελέγχους – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο

Φορολογικούς ελέγχους σε 25.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πραγματοποιήσουν το 2019 το Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων ( ΚΕΜΕΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και οι ΔΟΥ ,σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ήδη από το τέλος του 2018 ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα Κυβερνήσεως προβλέπει συγκεκριμένα ότι:

-Το έτος 2019 θα διενεργηθούν 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ.

-Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν , τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου θα αφορούν καταρχάς σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες , τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα επιλεγούν οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν από τις παραπάνω υπηρεσίες θα διαμορφωθούν αφού αξιοποιηθούν:

-Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που δήλωσαν 1.570.331 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες στο αναμορφωμένο Ε3 που υπέβαλαν πέρυσι.

Τα στοιχεία των μηχανημάτων POS και των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που δήλωσαν στο Taxisnet και στο φετινό Ε3 εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και εταιρείες.

Τα κριτήρια

Τα βασικά κριτήρια τα οποία θα λάβουν υπόψη τους οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να επιλέξουν ποιες φορολογικές υποθέσεις θα ελέγξουν το 2019 θα είναι τέσσερα:

1. Οι μεγάλες αποκλίσεις από τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και εκπεσθεισών δαπανών που θα καταγραφούν αναλυτικά για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

2. Η μη δήλωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών στο taxisnet.

3. H μη δήλωση συσκευών POS στο Ε3 από επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες υποχρεωμένους να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες συσκευές για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές από τους πελάτες τους.

4. Η μη διασύνδεση συσκευών POS με δηλωθέντες επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Προτεραιότητα

Ειδικότερα για να καθοριστεί η λίστα των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ,και λοιπόν φορολογικών αντικειμένων που θα ελεγχθούν από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ το 2019 θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες:

1. Από τα υποβληθέντα εντός του 2018 έντυπα Ε3 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα λάβουν υπόψη τα ποσά των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και των δηλωθεισών δαπανών που αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Τα στοιχεία μ που θα αντλήσουν θα τα υποβάλουν σε στατιστική επεξεργασία προκειμένου να εξαγάγουν συμπεράσματα για τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων στις οποίες θα εντοπιστούν σημαντικές προκλήσεις από τους μέσους όρους που θα έχουν καταγραφεί θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα για τον έλεγχο.

2. Από τους 700.000 περίπου επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκού μία ή περισσότερες από τις 143 δραστηριότητες για τις οποίες από τις 16 Ιανουαρίου 2019 ισχύουν οι υποχρεώσεις ταυτόχρονης χρήσης POS και επαγγελματικών λογαριασμών θα επιλεγούν για έλεγχο όσοι θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές και ειδικότερα:

– Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου 2019 την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού.

– Όσοι δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία των συσκευών POS στα έντυπα Ε3 που υπέβαλαν φέτος.

– Όσοι δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των δηλωθέντων POS με τους δηλωθέντες επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Τυχαίο δείγμα

Πέραν των παραπάνω τεσσάρων κριτηρίων, το 2019 ένας αριθμός επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών θα “προτεραιοποιηθεί “ για έλεγχο κατόπιν τυχαίας επιλογής . Δηλαδή, κάποια ΑΦΜ φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες θα περιληφθούν σε ένα τυχαίο δείγμα, το οποίο θα επιλεγεί για τη διενέργεια των ελέγχων.