Πράξη καταλογισμού τελών χαρτοσήμου στα πιστωτικά υπόλοιπα των τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών των μετόχων Πηγή