Έντοκη ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων (ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004) σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 3614/2007, σε εκτέλεση της 2008/723/ΕΚ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πηγή